Home

Zákon o řízení ve věcech mladistvých

Tento zákon rozlišuje mezi mladistvými (tj. osobami, které dosáhly věku 15 let, ale ještě nedovršily 18. rok věku) a dětmi mladšími patnácti let. Trestní řízení ve věcech mladistvých. Za mladistvého považuje zákon toho, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku a nepřekročil osmnáctý rok věku Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) Zvláštní ustanovení o trestním řízení ve věcech mladistvých se neužije a) v řízení o proviněních, která obviněný spáchal jednak před dovršením osmnáctého roku, jednak po jeho dovršení, jestliže trestní zákoník na čin spáchaný po dovršení.

horliv diskutuje, a zásada neveřejnosti, jež řízení ve v cech mladistvých ke znané nevoli veřejnosti ovládá. 1 Zákon íslo 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy ao soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů; dále jen zákon o soudnictví ve vcech mládeže; ZSM 26. Řízení o trestních věcech mladistvých - zákon 218/2003 - o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže = zákon o soudnictví ve věcech mládeže (ZSVM) - tento zákon vychází z restorativní (obnovující) spravedlnosti

Trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých www

ODDÍL PRVNÍ Řízení ve věcech mladistvých § 291 Právní úprava řízení Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. § 292 zrušen § 293 zrušen nadpis vypuštěn § 294 zrušen § 295 zrušen § 296 zrušen § 297 zrušen § 298 zrušen § 299 zrušen § 300 zrušen § 301 zruše Provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých § 41 Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých (1) Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam a výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti. Zvláštnosti řízení ve věcech mladistvých Klíčovými pojmy jsou mladistvý, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, dále jen ZSM a trestní řízení. Na úvod zmíním historii trestního práva s mladistvými pachateli, která zaznamenala velkých změn. Nejdříve bylo trestní právo upraveno pouze v trestním zákoník Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.) [6] definuje mládež jako děti a mladistvé, přičemž dítětem mladším patnácti let rozumí toho, kdo v době spáchání činu jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku , a mladistvým toho, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil.

Tento zákon upravuje příslušnost soudu pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů (dále jen kárný soud), složení senátů kárného soudu, postup kárného soudu a účastníků v řízení o kárné odpovědnosti soudců, předsedů soudu, místopředsedů soudu, předsedů kolegia Nejvyššího. Řízení ve věcech mladistvých § 291 Právní úprava řízení Řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 3.vydání, 2011. Oddíl druhý Provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých (§ 41) Oddíl třetí Mladistvý (§ 42-44) § 42 Práva mladistvého § 43 Zákonný zástupce mladistvého § 44 Obhájce mladistvého Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 2020 - úplné znění online (zákon č. 218/2003 Sb.) Naposledy aktualizováno 7. 9. 2020. 218. Vazba v řízení ve věcech mladistvých nesmí trvat déle než dva měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění23) nesmí trvat déle než šest měsíců..

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č

Právní úprava zvláštních způsobů řízení ve věcech mladistvých v nkter ých smrech není dokonalá a zásti naopak spíše omezuje využití odklonů. Ustanovení § 68 ZSM podmiňuje aplikaci odklonů řízení ve vcech mladistvých splnním dalších předpokladů vedle tch, které stanoví trestní řád Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 2020 - úplné znění online (zákon č. 218/2003 Sb.) 218 ZÁKON ze dne 25. června 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) Parlament se usnesl na tomto zákoně České.

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a. zvláštní ustanovení o trestním řízení ve věcech mladistvých se neužijí: v řízení o proviněních, které obviněný spáchal jednak před jednak po dovršení 18. let jestliže dle TZ na čin po 18.roku živ. stanoví trest stejný nebo přísnější. bylo-li trestní stíhání zahájeno až po dovršení 19 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 2. vydání, 2007 (Šámal, Válková, Sotolář, Hrušáková a kol.) § 73 [Vyloučení řízení ve věcech mladistvých] Tato funkce není dostupné v této verzi Beck-online

Řízení ve věcech mladistvých •§ 291 TŘ •Zákon o soudnictví ve věcech mládeže, pokud nestanoví něco jiného, postupuje se podle TŘ •Zvláštní ustanovení o trestním řízení ve věcech mladistvých se neužije: - V řízení o proviněních, která obviněný spáchal jednak před dovršením 18let, jednak po dovršen Zákon o přestupcích 200/1990 Sb. Poslední změna zákona: 20. 2. 2016. § 19Zvláštní ustanovení o mladistvých (1) V blokovém řízení se horní hranice pokuty u mladistvého snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2500 Kč. (4). V souladu s tím, že právní úprava týkající se řízení ve věcech mladistvých se komplexně přebírá do zákona o soudnictví ve věcech mládeže (srov. § 42 odst. 3, 4 návrhu zákona), se v ustanoveních § 36 odst. 1 a § 36 odst. 1 a 2 tr. řádu o nutné obhajobě zrušují ustanovení o nutné obhajobě mladistvých. České trestní soudnictví mládeže upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže z roku 2003. Jde o zvláštní zákon, který se uplatňuje přednostně, jen tehdy, nemá-li zvláštního ustanovení, aplikují se ostatní předpisy (lex specialis), zejména trestní zákoník a trestní řád. Do oblasti reakce na kriminalitu. řízení ve věcech mladistvých - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

10 § 3 u mladistvých, § 36-88 - řízení v trestních věcech mladistvých, § 42 - práva mladistvého, § 43 - zákonný zástupce mladistvého, § 44 - obhájce mladistvého, § 55-58 - dokazování v řízení o mladistvých, § 74-88 - výkon rozhodnutí v trestních věcech mladistvých, k odst. 2 písm. a): § 6. Díl 7 Řízení v trestních věcech mladistvých (§ 36-88) Oddíl 1 Soud a osoby na řízení zúčastněné (§ 36-40) Oddíl 2 Provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých (§41) Oddíl 3 Mladistvý (§ 42-44) Oddíl 4 Poškozený (§ 45) Oddíl 5 Zvláštní ustanovení o vazbě a zadržení mladistvého (§ 46-51 Trestní řízení ve věcech mladistvých Studijní program: Právo a právní věda Obor: Právo Katedra trestního práva Autor práce: Daniela Všetečková Vedoucí práce: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M. Plzeň 2012 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně, s použitím pouze uvedených pramen Žatecká Eva, Hrušáková Milana: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. autor: JUDr. Roman Vicherek publikováno: 14.08.2015 Trestní řízení s mladistvými pachateli je oproti trestnímu řízení pachatelů zletilých poměrně složitější a především má jiný cíl, který spočívá v tom, aby se mladistvý pachatel nadále zdržel páchání trestné činnosti.

Řízení o trestních věcech mladistvých - České právo studiu

 1. řízení ve věcech mladistvých - Kompletná judikatúra/judikáty - vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD
 2. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé § 466 Předmět řízení V řízení soud rozhoduje zejména ve věcech a) jména a příjmení nezletilého dítěte, b) péče o nezletilé dítě, c) výživy nezletilého dítěte, d) styku s nezletilým dítětem, e) rodičovské odpovědnosti, f) poručenství
 3. A) K zákonu č. 140/1961 Sb., trestní zákon Novela trestního zákona navazuje na filozofii zákona o soudnictví ve věcech mládeže a mj. umožňuje, aby soud mohl na osoby, které jsou věkově blízké věku mladistvých, uplatnit obdobné (mírnější a specifické) režimy, jaké obsahuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 4. Z tohoto důvodu se i v takovém případě plně uplatní ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) a § 4 z. s. m. a i v této věci nadále koná řízení soud pro mládež, neboť ve smyslu § 4 z. s. m. jde o výkon soudnictví ve věcech mladistvých, které vykonávají soudy pro mládež

Řízení ve věcech mladistvých, ODDÍL PRVNÍ - Trestní řád č

Zákon též upravuje řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, které nejsou trestně odpovědné. Jejich protiprávné činy se nazývají činy jinak trestné a řeší se mimo jiné pomocí výše uvedených opatření. Tato opatření ukládá soud pro mládež rozsudkem na základě vyšetření duševního stavu dítěte 2. vyhláška č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění předpisů ji doplňujících a pozměňujících, 3. zákon č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku, 4. ustanovení § 49 až 51 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě Současně nový zákon o soudnictví ve věcech mládeže zavádí nové postupy, které mění obsah základních zásad trestního řízení obsažených v trestním řádu. Dochází k rozšíření principu oportunity trestního stíhání ve věcech provinění mladistvých

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o

Česká republika. České trestní soudnictví mládeže upravuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže z roku 2003. Jde o zvláštní zákon, který se uplatňuje přednostně, jen tehdy, nemá-li zvláštního ustanovení, aplikují se ostatní předpisy (lex specialis), zejména trestní zákoník a trestní řád.Do oblasti reakce na kriminalitu mládeže mohou zasahovat i zákony o. Kniha: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - Jelínek; Dita Melicharová Jiří Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22 Nový zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) nabude účinnosti 1. 1. 2004. Obsahem semináře bude výklad k tomuto novému zákonu Řízení v trestních věcech mladistvých je upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Zákon je koncipován tak, že vymezuje rozdíly speciální právní úpravy odpovědnosti za. Stěžejními právními předpisy, které upravují činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí a orgánů činných v trestním řízení, jsou zákon č. 218/2003 Sb., soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/2009 Sb., trestní řád, ve znění.

Mladistvý - Wikipedi

Provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých § 41. Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých (1) Při provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých se musí jednat s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to vyžaduje význam a výchovný účel řízení; vždy je nutno šetřit jejich osobnosti Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář (§ 1 až 30), na řízení ve věcech péče o nezletilé a na řízení ve věcech manželských. Věříme, že čtenáře nezklameme ani při rozboru zvláštních řízení, která nejsou tak frekventovaná Zákon č. 218/2003 Sb. - o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) úplné a aktualní zněn Účastníkem řízení je podnikatel a ve věcech zápisu osob, které se zapisují do obchodního rejstříku (např. členové statutárního orgánu, prokuristé), jsou účastníky řízení také tyto osoby. Návrh na zápis podává oprávněná osoba, jíž se zápis týká, nebo osoba oprávněná k tomu podle zákona

Nový Jičín, Opava a Ostrava ve věcech cizinců s výjimkou přípravného řízení, dopravních věcí a mladistvých. c) Rozhodování o opravných prostředcích z obvodu Okresních soudů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava ve věcech, v nichž je rozhodováno podle zák. č. 104/2013 Sb., zákona o Provinění, trestání mladistvých. Provinění je jedním z pojmů trestního práva, který označuje de facto trestný čin spáchaný mladistvým. Pojem provinění zakotvuje zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), účinný od 01.01.200

7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců, státních ..

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 2) Například § 99 a 100 trestního řádu. 2a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů trestněprávního postavení mladistvých, tudíž se zaměřím i na poměrně nový zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Poukáži na nedostatky předchozí úpravy a nastíním základn 1 Vládní návrh ZÁKON ze dne 2018, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a. Zvláštní způsoby řízení, řízení ve věcech mladistvých II. vysloví, zda byl či nebyl porušen zákon. není přípustný opravný prostředek. řízení o schválení dohody o vině a trestu; postup, při němž se obviněný (povinně zastoupený obhájcem), poškozený a státní zástupce dohodnou na návrhu dohody o vině a. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Zbyňka Stanjury a Marka Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro řízení, v němž je podle jiného právního předpisu rozhodováno o zneužití hlasovacích práv, a pro řízení ve věcech neplatnosti projektu přeměny nebo neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny se § 91 použije obdobně, nestanoví-li zákon jinak ZÁKON ze dne 14. července 2000 o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace i bez takového pokynu zejména z podnětu trestních věcech mladistvých postupuje tak, aby mediace byla využita od počátku trestního stíhání.

Při zastupování v tomto řízení došla Liga k závěru, že zákon o soudnictví ve věcech mládeže, byť je jeho účelem upravit specifický přístup a zaručit zvýšenou ochranu jak mladistvých, tak dětí, vykazuje závažné nedostatky Přestupkové řízení ve věcech mladistvých má svá specifika. Ačkoliv by se mělo v mnohém podobat trestnímu řízení, opak je pravdou. V následujících řádcích tak upozorním především na zásadní nedostatky, které v současné úpravě spatřuji 1. řízení ve věcech mladistvých; 2. řízení ve věcech cizinců. Věcmi cizinců se rozumí věci, v nichž vystupuje státní příslušník jiného státu než České republiky a Slovenské republiky nebo osoba bez státní příslušnosti; 3. řízení ve věcech dopravní kriminality Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) §47. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) § (1-104) § 47 Trvání vazby (1) Vazba v řízení ve věcech mladistvých nesmí trvat déle než dva měsíce, a jde-li o zvlášť závažné provinění 23) nesmí trvat déle než šest měsíců..

Trestní řád - Oddíl první - Řízení ve věcech mladistvých

 1. Praktické informace pro lidi pečující o seniory na jednom místě. Odborné články z oblasti sociálně-právní, oąetřovatelství, aktivizační programy, vedení instituce starající se o seniory
 2. Na řízení ve věcech dětí mladších patnácti let podle hlavy třetí zákona č. 218/2003 Sb. dopadá zákon o zvláštních řízeních soudních s ohledem na ustanovení § 2 z. ř. s., jež vyjmenovává řízení, která tento zákon upravuje, kde mezi jinými je pod písm. t) zařazeno i řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
 3. Zadávání veřejných zakázek 2016. Zákon o veřejných zakázkách i nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Výklad pro zadavatele i uchazeče
 4. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu
 5. § 38 - Společné řízení § 39 - Postoupení věci § 40 - Spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, se zájmovými sdruľeními občanů a s osobami realizujícími probační programy § 41 - Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých § 42 - Práva mladistvéh

Oddíl třetí: Mladistvý (§ 42-44)

(zákon o soudnictví ve věcech mládeľe) Ve znění: Předpis č. K datu. Poznámka. 253/2006 Sb. (k 1.7.2006) § 41 - Způsob provádění úkonů řízení ve věcech mladistvých § 42 - Práva mladistvého § 43 - Zákonný zástupce nebo opatrovník mladistvéh Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Variabilní symbol: 212146: Datum konání: úterý 16.10.2012: sankcionování mladistvých. řízení s mladistvými a jeho zvláštní zásady Řízení v trestních věcech mladistvých je též upraveno zákonem o soudnictví ve věcech mládeže. V trestním řízení ve věcech mladistvých musejí všechny zúčastněné osoby dodržovat pravidla ochrany osobních údajů mladistvých, tj. mohou být zveřejňovány jen takové informace, které nemohou vést k odhalení.

• zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích -skutkové podstaty přestupků nepřevoditelných do zvl. pr. předpisů • vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcíc Česká advokátní komora. Obhajoba ve věcech mladistvých - zákon o soudnictví ve věcech mládeže - JUDr S účinnosti od 1.1.2004 - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), vedlejší trestní zákon a lex specialis zejména vůči TZ, k TŘ, OSŘ či OZ; mládež = děti do 15 let a mladistv

Video: Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - Práce pro Právníky

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je již patnáctiletý

Dne 15. 8. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 203/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád. Řízení v trestních věcech mladistvých je upraveno zákonem č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 9 Zákon þ. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, § 2 písmeno d). 10 Zákon þ. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, § 6 odst. 1)

 • Kanic velký.
 • Diskpart gpt to mbr.
 • Výchovný problém a jeho řešení.
 • Dýňový koláč s rozinkami.
 • Jak cvičit oči.
 • Bolest pod pravým žeberním obloukem.
 • Shisha cajovna.
 • Padesát odstínů šedi kniha.
 • Tutanchamonova hrobka wiki.
 • Apo ibuprofen vs ibalgin.
 • Štěnata tibetský španěl.
 • Obrázky jak vycvičit draka 3.
 • Rustikalni svatba dekorace.
 • Mazda 6 combi recenze.
 • Pohraniční rota žďárek.
 • Pravidla volejbalu test.
 • Odkládací disky photoshop.
 • Gmail šifrování.
 • Cyklostezky pro děti.
 • Cz tracker nefunguje.
 • Radio petrov co hrálo.
 • Thumbdata4.
 • Kniha ahoj tati pdf.
 • Aplikace na otevírání fotek.
 • Synonymum vágní.
 • Osteopenie hodnoty.
 • Zánět prsu paralen.
 • Photostock.
 • Pronájem garážového stání praha libeň na kopečku.
 • Papírové visačky na zboží.
 • Hezci kluci 11 let.
 • Jak kombinovat lososovou barvu.
 • Klávesy syntezátor bazar.
 • Jak ozdobit dárkovou krabici.
 • Respirační rouška.
 • Střešní krytina šindel.
 • Vicks symptomed classic.
 • Autocad bloky zařizovací předměty 2d.
 • Nejhlubší vrt na světě teplota.
 • Suv s nejnižší spotřebou.
 • Jak vyčistit pamět počítače.