Home

Archiv bezpečnostních složek jmenné evidence

Archiv bezpečnostních složek

 1. Archiv bezpečnostních složek přidává do rubriky Fondy a sbírky - Průvodce po fondech a sbírkách přepsané Prozatímní inventární seznamy k fondům Krajská správa SNB Hradec Králové (M 1), Okresní správa SNB Havlíčkův Brod (M 2) a Okresní správa SNB Hradec Králové (M 3)
 2. Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., svoji činnost začal vykonávat k 1. 2. 2008. Archiv je správním úřadem, je součástí rozpočtové kapitoly Ústavu pro studium totalitních režimů.Archiv má asi 160 zaměstnanců a sídlí v Praze a v Kanicích na Brněnsku
 3. 2 Pokyn ředitelky Archivu bezpečnostních složek č. 6/2011 Odborná komise ke zpracování stanoviska o informačním systému Evidence zájmových osob - zřízení, 12. 1. 2011, čj. ABS-229/2011 R. Dalším pokynem ředitelky ABS č. 16/2011 byl termín předložení odborného stano-viska prodloužen do 11. 3. 2011
 4. isterstva vnitra. Dají se v ní najít konkrétní oblasti i jména agentů Státní bezpečnosti (StB), kteří za ně zodpovídali. ABS takto zmapoval období od 1. března 1969 až do zrušení StB 15. února 1990
 5. Archiv bezpečnostních složek » Fondy a pomůcky » Evidenční záznamy podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb. Tato stránka byla přesunuta - This page was dislocated - Diese Seite ist verschoben worde
 6. Archiv bezpečnostních složek - Jmenné evidence Vyhledávání v registračních a archivních protokolech bývalých bezpečnostních složek a v evidenci příslušníků a zaměstnanců, kteří v těchto bezpečnostních složkách v letech 1948 - 1989 působili. Aktualizace: 6. 8. 2019, 4:33 Archiv města Plzně Přihlášky k pobyt

V seznamech EZO jsou kromě jména, národnosti, pohlaví, data a místa narození, uvedena také data zavedení do evidence. Podstatná jsou ovšem čísla archivních dokumentů, ve kterých daný člověk figuruje. S tímto číslem se lze obrátit na Archiv bezpečnostních složek a požádat o nahlédnutí do svazku Archivy a archiválie. Co najdete v archivech. Archiválie jsou záznamy vybrané - vzhledem k době vzniku, obsahu, původu a vnějším znakům - k trvalému uchování a přijaté do evidence archiválií.Ukládají se ve veřejných a soukromých archivech, jimž byla pro jejich činnost udělena Ministerstvem vnitra akreditace Pokud najdete u konkrétní osoby odkaz na konkrétní spis, můžete o jeho zpřístupnění - pokud se dochoval - požádat Archiv bezpečnostních složek zde. Databáze StB Evidence zájmových osob (EZO) vznikla jako přepis písemných podkladů. Obsahuje záznamy k více než 777 000 osobám Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a 49 Obecného nařízení (GDPR) - dále viz Zásady zpracování osobních údajů. Provoz z IP adresy: 157.55.39.94 byl systémem vyhodnocen jako robot VadeMeCum - nápověda Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914 Výběrová bibliografie K DĚJINÁM BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK na území Československa v letech 1918‒1991 Matriky židovských náboženských obcí z let 1784-1949 Desky zemské Knihy židovských familiantů Politické procesy.

Archiv bezpečnostních složek - Wikipedi

 1. by na Odbor archiv bezpečnostních složek, jehož ředitelem byl jmeno-ván PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. O půl roku později, dne 1. srp-na 2007, vstoupil v platnost zákon č. 181/2007 Sb., kterým byl zří-zen Archiv bezpečnostních složek jako správní úřad řízený Ústavem pro studium totalitních režim
 2. Rozsudek je možné zpřístupnit na základě žádosti v badatelně archivu. Pokud zde hledaný svazek nenajdete, je vždy lepší obrátit se na Archiv bezpečnostních složek, který může existenci svazku ověřit ve vlastních databázích. Obracejte se na nás prostřednictvím žádanky či e-mailu na adresu info@abscr.cz
 3. isterstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.

Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Žádost podle zákona č. 499/2004 Sb. lze podat osobně či písemně na výše uvedenou adresu nebo také elektronicky na adresu: badatelske.zadosti@abscr.cz. Badatelny, kde se po předchozí výzvě Archivu bezpečnostních složek dokumenty zpřístupňují A/ Archivní pomůcky Archivu bezpečnostních složek (jmenné evidence) Jedná se o online databázi z let 2008 - 2010, vytvořenou pro Archiv bezpečnostních složek bývalým Odborem informatiky a digitalizace Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Archiv bezpečnostních složek. O instituci; Fondy (sbírky) Tematický popis: Původní databáze EZO (evidence zájmových osob) má podobu manuální kartotéky (890 000 abecedně řazených karet) a počátky jejího vzniku spadají do roku 1958. Zahrnuje:a) evidenční a blokační karty osob, které byly předmětem zájmu. Zvýrazněné evidence (v rámečku), jsou nyní zahrnuty v novém vyhledávači. Pozn. V testovacím provozu zobrazuje vyhedávač i výstupy z elektronického archivu Archivu bezpečnostních složek (ebadatelna.cz), která nabízí menší část digitalizovaných svazků a spisů.Pro plný náhled digitalizovaných dokumentů je zapotřebí registrace v ABS

Najdi svého agenta

Archiv bezpečnostních složek. Datace: 1972 - 1976. Původce: Oddělení letištní kontroly Liberec 1972 - 1976. Místo vzniku: Domažlice. Jazyk: čeština. Tematická skupina: Sbor národní bezpečnosti 1945 - 1991. Ondřej Hejma (* 3. února 1951 Praha) je český rockový hudebník a skladatel, dlouholetý frontman skupiny Žlutý pes.Působí i jako rozhlasový a televizní moderátor, publicista a překladatel. Od roku 1987 byl dopisovatelem agentury Associated Press v Československu a později přispíval i do českých médií. Napsal čtyři knihy, je znám i z televizních soutěží jako Chcete. Díl 5 Soustava archivů a výkon veřejné správy na úseku archivnictví a výkonu spisové služby § 42 (1) Archivy se člení na a) veřejné archivy, b) soukromé archivy. (2) Veřejnými archivy jsou a) Národní archiv, b) Archiv bezpečnostních složek, c) státní oblastní archivy, d) specializované archivy, e) bezpečnostní archivy, f) archivy územních samosprávných celků

Evidenční záznamy podle - Archiv bezpečnostních složek

Aby bylo možno považovat jmenné - ať už převzaté od bezpečnostních složek nebo Ústavem pro studium totalitních režimů rozvíjené - evidence za opravdu jediné a zásadní vodítko pro veřejnost i archiváře, musely by být všechny archiválie, které Archiv spravuje (a jichž je více než 17 km) vytěženy, tj. musela by. Archiv bezpečnostních složek od pondělí zpřístupní desítky tisíc záznamů komunistické StB nebo nacistických jednotek SS. Začíná tak pilotní fáze převodu archiválií na web, kde budou lépe dostupné než nyní. Teď je badatelé nemohou prohlížet volně, ale pouze na vyžádání konkrétního materiálu Tematický popis: Fond A 30 obsahuje písemnosti z let 1954 - 1971 s přesahem do roku 1974. Jeho podstanou část zaujímají dokumenty, týkající se komise pro vypracování Akčního programu čs. kontrarozvědky a VKR v r. 1968 včetně připomínek jednotlivých útvarů, dále pokusy o ustavení různých stavovských organizací v ČSLA (Svaz vojáků z povolání), plány práce. Označení archiv pochází ze starověkého řeckého slova archeion (αρχείοv), které označovalo tzv.dům vlády. Archeion představoval vládní budovu, v níž byly uchovávány veřejné dokumenty.Stejně tak byl nazýván úřad, který o dokumenty pečoval a zajišťoval jejich příjímání a odesílání, a také všechny písemnosti, které z jeho úřední činnosti vznikly

Databáze - genealogi

Praha - Archiv bezpečnostních složek (ABS) musí vymazat z webového seznamu spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti (StB) herce Jana Kanyzu. Dnes o tom rozhodl pražský městský soud, který tak vyhověl Kanyzově žalobě. Herec měl údajně donášet na svého kolegu Vítězslava Jandáka, takové obvinění od začátku ale popíral Archiv na svém webu uvádí Kanyzovo jméno i datum narození, vede ho jako agenta s krycím jménem Honza. U údajů je symbol hvězdičky, jenž je v poznámce pod čarou vysvětlen tak, že Archiv bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR převzal soubor pravomocných rozsudků, kterými se určuje, že evidence některých osob je neoprávněná Archiv bezpečnostních složek, IČO 75112817, kontaktní údaje, agenda a činnost úřadu. Podřízené, nadřízené a související typy úřadů Zprávy o stavu vyšetřování sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajíce, jmenné seznamy účastníků různých studentských demonstrací v 60. letech, interpelace poslanců k případu Václava Havla nebo zprávy o událostech tzv. hokejové noci z 28. na 29. března 1969 - to jsou jen některé z archiválií, které Archiv bezpečnostních složek přidal do aplikace eBadatelna

Název archivu: Archiv bezpečnostních složek [11] Kartotéka členů NSDAP, SA a držitelů medaile za zásluhy za 1. říjen 1938, Datace : (1933) 1937 - 1945: Otevřít [10] Název archivu: Archiv bezpečnostních složek [11] Různé bezpečnostní složky na. Archiv bezpečnostních složek Hlavní strana archivu, informace o badatelně, informace o fondech a pomůcky (některé digitalizované). Přístup k jmenným evidencím. Aktualizace: 6. 8. 2019, 4:33 Archiv bezpečnostních složek - eBadatelna Slouží k prohlížení archiválií i inventářů k archivním fondům archivu. Aktualizace. (3) Při vedení evidence podle tohoto zákona jsou ministerstvo, Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek a státní oblastní archivy oprávněny zjišťovat, zpracovávat a uchovávat údaje o původcích, vlastnících a držitelích archiválií v rozsah Archiv bezpečnostních složek je sice s Ústavem v jedné rozpočtové kapitole a vztahuje se na něj stejný zákon, ale je samostatnou, svébytnou institucí. Pokud tedy žádáte informace z archiválií bývalé Státní bezpečnosti anebo jiných bezpečnostních složek, vztahující se ke konkrétním osobám, neobracejte se na ÚSTR. Čtyři a půl kilometru citlivých dokumentů, které spravuje Archiv bezpečnostních složek (ABS) v budově v pražských Kobylisích bude nejpozději za půl roku nutno vystěhovat. Není ale kam. Vedení nadřízeného Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) přiznává, že jde o zásadní problém, jehož řešení zatím nemá

Byli jste v hledáčku StB? Pencovy seznamy už fungují

Ovšem faktické diskuze nad tématy týkajícími se fungování svěřené instituce, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, bohužel nebyly možné. Jedním z důkazů je reakce na můj otevřený dopis Radě ÚSTR ze dne 20. ledna 2011, kterým se věcně zabýval senátní Výbor pro. b) Archiv bezpečnostních složek,. Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f). 8. V § 46 odst. 1 písm. m) se slova Národní archiv nahrazují slovy Archiv bezpečnostních složek nebo státní oblastní archiv. 9. V § 46 odst. 2 písm Slyšel jsem to v rádiu, ale vůbec mi to nejde dohromady s tím, jak bývá ÚSTR a Archiv bezpečnostních složek kritizovaný za zavírání archivů. (Jan Řezníček) Zdá se, že opravdu předstihlo - a ke strašení okolo zavírání archivů jsem se už vyjádřila:-) Nicméně - jen pro upřesnění - nejedná se o zveřejnění. 6. 2007), který Archivu mimo jiné ukládá zpřístupňovaní a zveřejnění dokumentů a archiválií bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností StB a nahlížení do archiválií, uvádí Archiv bezpečnostních složek na svých webových stránkách Archiv bezpečnostních složek zpřístupnil další část digitalizovaných dokumentů bývalé Státní bezpečnosti (StB). Jde o téměř 1,65 milionu oskenovaných stran, které se týkají tajných spolupracovníků StB. Celkem se nyní badatelé dostanou na dálku k téměř 4,7 milionu skenů

Petr Blažek: Evidence zájmových osob (EZO) není seznam spolupracovníků StB. Jedná se - jak naznačuje samotný název databáze - o evidenci, do níž StB zapisovala vybrané údaje o osobách, o které měla ýz různých důvodů zájem. proto také tato databáze dodnes slouží v Archivu bezpečnostních složek jako jedna z. V současnosti je tato evidence používána pro vyhledávání spisů Archivem bezpečnostních složek, který ji převzal jako archivní pomůcku od ministerstva vnitra. V tomto kontextu je možné EZO vnímat jako unikátní klíč k archivním dokumentům někdejší komunistické tajné policie

Archivy a archiválie - Ministerstvo vnitra České republik

Ve sborníku Ministerstva obrany ČR Vyjádření úcty a vděčnosti o protikomunistickém odboji a odporu, který vyšel v polovině května 2018 a z něhož přinášíme ukázku, byl mj. publikován článek Digitalizace archivních materiálů komunistických bezpečnostních složek. V tomto textu autoři přehledně shrnuli proces digitalizace archivních fondů a sbírek Archivu. Zajištění péče o děti zaměstnanců bezpečnostních složek, zdravotních služeb apod. ve školách (xlsx, 11 kB, 13.10.2020) Tabulka na požadavky zaměstnavatelů . Seznam určených škol (pdf, 100 kB, 3.11.2020

Databáze @ SVAZKY.C

Archiv bezpečnostních složek - statnisprava

Jmenné evidence - Archiv bezpečnostních složek v této části našeho webu naleznete dva vyhledavače, které umožňují prohledávání doposud vyhotovených přepisů registračních a archivních protokolů bývalých bezpečnostních složek, a také vyhledávání v evidenci příslušníků a zaměstnanců, kteří v těchto. Například zůstaly evidence po Státní bezpečnosti, které Archiv bezpečnostních složek má k dispozici, ale každá tajná služba pracuje tak, že pracuje v reálném čase s výhledem do budoucna. Zajímá ji to, co se děje teď a případná rizika do budoucnosti. Ve chvíli, kdy komunistický režim skončil, tak se zakonzervovaly. EZO je seznamem více než 770 tisíc lidí, kteří zajímali StB, ať už jako spolupracovníci, nebo odpůrci režimu či jiné pro režim problémové osoby. Příslušné svazky spravuje Archiv bezpečnostních složek, kde lze také zažádat o povolení k nahlédnutí do svazků

Den otevřených dveří roku 2019 na pracovišti ABS vDen otevřených dveří na pracovišti ABS v Kanicích – Archiv
 • Srbská omáčka.
 • Svědění kůže alergie.
 • Around bari italy.
 • Nikon d3500 heureka.
 • Bundeswehr.
 • Nominalismus význam.
 • Impatiens new guinea k12.
 • Kočka cejlonská prodej.
 • 40 dní pěšky do jeruzaléma.
 • Dětské účesy chlapecké.
 • Deník n čr.
 • Normy jídel v restauracích.
 • Kartáčky curaprox dr max.
 • K čemu vede odlesňování krajiny.
 • Christopher robin 2018 csfd.
 • Dieta na 9 dni.
 • Flashdance maniac.
 • Panoramatický rentgen zubů cena.
 • Lesní školka smrk.
 • My talking tom ke stažení zdarma.
 • Evropska stihacka.
 • Nejvýznamnější železniční uzly v evropě.
 • Karup bebop.
 • Historické ortofotomapy praha.
 • Lumbální punkce bolest hlavy.
 • Spojování plastů.
 • Hippokrates citáty.
 • Jak přepnout klávesnici macbook.
 • Jak se zbavit stresu a strachu.
 • Džínová bunda.
 • Poliklinika lípa kardiologie.
 • Kcs u psa.
 • Ford 1.8 tdci.
 • Měření ketonů v moči.
 • Innet vsb wifi.
 • Neighborhood text.
 • Tracheitida.
 • Test olivových olejů 2019.
 • Syndrom prázdného hnízda jak přežít.
 • Lidská stonožka 1 celý film cz dabing.
 • Best bmr calculator.