Home

Přídavné jména

Přídavná jména (adjektiva) - Slovní druh(y

Přídavná jména zakončená na -icí a -ící - Moje čeština

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů označených podstatnými jmény. Zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně ukazují či odkazují. Číslovky vyjadřují počet nebo pořadí, jsou to slova číselného významu Stupňování přídavných jmen. Přídavná jména ( Klikni pro výslovnost adjectives) mohou mít v angličtině tři stupně stejně jako v češtině. Stupňování přídavných jmen není těžké, ale je třeba si zapamatovat, že existují výjimky, které se stupňují nepravidelně, a některá přídavná jména jsou nestupňovatelná Přídavná jména měkká (vzor jarní) Vždy píšeme v -í- Vezměme si příklad přídavné jméno letní - letní prázdniny (v tomto přídavném jménu se jedná o vzor jarní, protože si nemůžeme říci letní - letná - letné, protože ve tvarech letná a letné nelze přídavné jméno využít; nemůžeme tedy přídavné jméno dát do více rodů, což u.

Znovu nám tedy přídavné jméno nějakým způsobem dané podstatné jméno vymezuje. matčina halenka. otcovy boty. Nerudova ulice. Zvláštní skupinou jsou pak jmenné tvary přídavných jmen.Tyto tvary neobsahují dlouhou samohlásku na konci slova, která je pro přídavná jména typická. Jmenné tvary se v dnešní době už moc. Při tvoření přídavných jmen od cizích jmen vycházíme z cizojazyčného podstatného jména, nikdy ne ze jména přídavného, jinak by bylo nutno znát i cizojazyčné podoby přídavných jmen, např. přídavné jméno od Moskva je v ruštině moskovskij [maskóvskij], v češtině odvozujeme Moskva -⁠ moskevský. Základem pro. Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum to, co leží vedle) je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí Typy přídavných jmen dle významu. Podle významu se přídavná jména tradičně rozdělují na: jakostní (kvalifikační) - vyjadřují různé vlastnosti, jako např. barvu (červený, zelený), velikost (velký, malý), stáří (starý, mladý, nový), tvar (rovný, kulatý), teplotu (teplý, studený), tělesné vlastnosti (silný, zdravý) a podobně Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin. Ptáme se: Čí děti? - sousedov-i/-y. Jedná se tedy o přídavné jméno přivlastňovací. Určíme rod: To: sousedovo dítě dítě - je středního rodu. Určíme pád: Kdo, co? běhaly po zahradě? Kdo

2. Třetí stupeň (superlativ): přídavné jméno + koncovka -EST. Jednoslabičná přídavná jména (fast, cheap, small) a některá dvojslabičná přídavná jména, která končí na -er, -le, -ow, -y (clever, happy, lucky, funny) tvoří druhý stupeň pomocí koncovky -ER a třetí stupeň pomocí koncovky -EST Přídavná jména se nám zpřeházela. Nejprve je přetažením přiřaď ke správným podstatným jménům a potom urči druh těchto přídavných jmen. podstatné jméno přídavné jméno druh příd. jména; talíř. Dějová vs. účelová přídavná jména. Abychom v tom tedy měli jasno. U přídavných jmen, která vznikla odvozením od sloves s příponou -cí, musíme rozlišovat, co vlastně tato slova doopravdy vyjadřují, a zbytečně tak nechybovat v jejich psaní

Přídavná jména :: Čeština v KP

Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou frázi. Nástroj na základě rozpoznání rodu a vzoru slova vyskloňuje jméno či frází ve všech pádech jednotného i množného čísla Přivlastňovací jména rozlišujeme na měkká, tvrdá a přivlastňovací. Rozlišování měkkých a tvrdých přivlastňovacích jmen je důležité například pro správné psaní koncovek.. Měkká přídavná jména - poznáme je především tak, že při změně rodu se tvar přídavného jména nezmění (tzn. v mužském, ženském i středním rodě bude tvar přídavného. Zakončení přídavných jmen na ‑ní a ‑ný je v češtině poměrně hojné, ve vzájemném srovnání jsou přídavná jména na ‑ní hojnější. Uplatnění přípony ‑ný je dnes omezené, nová slova se jí tvoří zřídka. Při adaptaci přejatých slov se u tohoto typu jmen uplatňuje téměř výhradně přípona ‑ní: externí, exaktní apod

K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména, od kterých můžeme utvořít tři různé tvary podle osob. mladý, mladá, mladé starý, stará, staré známý, známá, známé. Vzor MLAD přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Při rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen postupujeme takto: bílý pes, bílá kočka - přídavné jméno tvrdé; cizí pes, cizí kočka - přídavné jméno měkk Přídavná jména Obsahový cíl: Žák rozpozná přídavné jméno od jiných slovních druhů Je schopen určit, zda je dané slovo ohebné či neohebné Zná pojem shoda přídavného jména s podstatným jménem Je schopen určit stupeň přídavného jména Je schopen stupňovat pravidelná přídavná jména

Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.. Druhy: tvrdá; měkká; přivlastňovací; U přídavných jmen určujeme:. Rod: mužský ( nový dům ); ženský ( pěkná dívka ); střední ( červené jablko ); Číslo: jednotné ( nový dům ); množné ( nové domy ); Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo, co? ( Nominativ Přídavné jméno je ohebný slovní druh, který skloňujeme. Vyjadřuje vlastnosti a vztahy (přivlastnění). vlastnosti: malý, velký, zelený, modrý vztahy: otcův, matčin, Petrův, Janin. Mezi přídavná jména řadíme i jmenné tvary. Ty jsou v mužském rodě zakončeny na souhlásku. mlád, schopen, rá Nejčastěji se zpodstatnělá přídavná jména ve spojení s uvedenými výrazy používají v prvním a čtvrtém pádě. Zde platí následující pravidlo: Po alles má zpodstatnělé přídavné jméno koncovku -e. alles Gute všechno dobré. Er wünschte mir alles Gute zum Geburtstag. Popřál mi vše nejlepší k narozeninám

Napište správné tvary následujících přídavných jmen. Konvalinka vonná kvete (bílý) květy. Hugo Haas byl (známý) (filmový) hercem. Nevím, jak si ukrátit (dlouhý) chvíle Přídavná jména vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí nebo je blíže určují. Jsou ohebná, skloňují se. Shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a pádě. Ptáme se na ně otázkami: jaký?, který?, čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod a (druh, vzor)

Tvoření přídavných jmen od zeměpisných názvů. Na první pohled tvoření přídavných jmen od názvů míst vypadá velice jednoduše, od většiny místních názvů se tvoří přídavná jména pomocí přípony - ský -plzeňský, s variantou -cký u jmen se základem zakončeným na k nebo c - kamenický. Tvoření přídavných jmen od zeměpisných názvů má však řadu specifik. Význam přídavného jména. Přídavné jméno je slovní druh, který označuje vlastnost předmětu a odpovídá na otázky: какой? (= jaký?), чей? (= čí?) Přídavná jména se podle svého významu dělí na jakostí, vztahová a přivlastňovací Podstatná jména končící na -el, -en, -er ztrácejí často v komparativu e. Podstatná jména končící na -d, -t, -s, -ß, -sch, -x, -z mají v superlativu koncovku -est Pokud nemá poslední slabika podstatného jména přízvuk, končí v superlativu na -st. Např. bedeutend, bedeutender, am bedeutendsten, der/die/das bedeutendst - vyber si 3 přídavná jména a urči u nich druh, rod, číslo a pád - nezapomeňte, že se přídavná jména shodují s podstatným jménem, ke kterému patří Těším se na slané tyčinky: Na koho, co se těším? Na tyčinky. → 4. p., č. mn. - ta tyčinka → rod ženský - slaný, slaná, slané → tvrdé přídavné jmén

Video: Přídavná jména - vzo

- přídavné jméno vzoru jarní nemění svůj tvar b) Přivlastňovací přídavná jména : Ptáme se otázkou: Čí? - Vzor otcův např.: kamarádův, bratrův, ředitelův, Pavlův, Čapků Pro psaní koncovek je důležité rozlišení měkkých a tvrdých přídavných jmen, viz téma druhy přídavných jmen.. U měkkých přídavných jmen (vzor jarní), píšeme vždy měkké I. U tvrdých přídavných jmen (vzor mladý) píšeme tvrdé Y, nikoliv však ve všech tvarech!V 1. pádě množného čísla rodu mužského životného píšeme -Í (malí chlapci jako mladí chlapci) Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Jak řešit úlohu: V textu najdi a vyznač jen všechna přídavná jména. Když v textu přídavné jméno není, nic neoznačuješ a dávaš rovnou Mám hotovo Když použijeme přídavné jméno samotn Pamatujte ale, že podstatná jména, která v 2. pádě přidávají koncovku -s (das Kind → des Kinds; der Garten → des Gartens atd.) již mají pádovou koncovku a nebudeme ji přidávat k. Přídavná jména se dělí na krátká (mají jednu či dvě slabiky) a dlouhá (dvě a více slabik). Krátká přídavná jména stupňujeme pomocí koncovek-er a -est. Dlouhá přídavná jména stupňujeme opisem, tedy přidáním příslovcí more a most. Přídavná jména good a bad se stupňují nepravideln Přídavné jméno jmenné v nové češtině. Josef V. Bečka [Články]-Adjektivum v češtině si zachovalo tu zvláštnost, že má dvojí tvary: tvary sklonění zájmenného neboli složeného (chudý chudá chudé) a tvary sklonění jmenného (chud chuda chudo).Nehledíme-li k některým tvarům ustrnulým (na bíle dni, z plna hrdla) a k adjektivům přivlastňovacím (otcův, matčin.

Přídavná jména

 1. Přídavná jména (les adjectifs qualificatifs) charakterizují podstatná jména, tudíž je umisťuje hned vedle nich - buď před ně nebo za ně. Měli bychom je používat co nejvíce, jelikož obohacují ústní nebo písemný projev. Ve francouzštině závisí tvar přídavných jmen na rodu a čísle podstatného jména
 2. Přídavná jména. Obdobně jako v případě koncovek podstatných jmen máme následující možnosti: a) přídavné jméno se shoduje se svým podstatným jménem v rodě a v čísle. La lingua italiana e bella. Italšina je krásný jazyk. b) stojí většinou za podstatným jménem
 3. - pokud se taková přídavná jména stupňují, je to pouze v jejich přeneseném smyslu (dřevěnější dřevo je nesmysl, ale s přibývajícími léty byl stále dřevěnější lze použít), Tři podoby přídavného jména Při stupňování se přídavné jméno vyskytuje ve třech tvarech
 4. Mnohá tato přídavná jména však nabývají v různé míře významu skutečně adjektivního, tj. dějový příznak ustupuje do pozadí a přídavné jméno se pak chápe jako pojmenování vlastnosti. Důsledkem toho je, že se objevuje potřeba jazykově vyjádřit míru tohoto znaku

Jak se ptáme na přídavná jména

 1. Zakroužkuj přídavné jméno měkké Tabulka - Přídavná jména přivlastňovací - jednotné číslo Mužský životný Mužský neživotný Ženský Střední 1.p. otcův, matčin bratr, svetr otcova, matčina sestra otcovo, matčino auto 2.p. otc , matč otcov , matčiny otc , mat
 2. Jednoslabičná přídavná jména - zdvojení koncové souhlásky. Asi nejčastěji si můžete všimnout, že u některých přídavných jmen dochází ke zdvojení koncové souhlásky ve druhém a třetím stupni přídavných jmen. Jde o přídavná jména, která končí přízvučnou slabikou (souhláska-samohláska-souhláska
 3. Přídavná jména vs příslovce. V němčině nejsou přídavná jména i příslovce tvarově nijak odlišena. Přídavné jméno v neskloňovaném (základním) tvaru vypadá tedy jako příslovce. Slovo schnell může znamenat jak rychlý, tak rychle, hoch je vysoký, vysoko i vysoce atd. Takto použitá příslovce se stupňují stejně.
 4. Přídavná jména (adjektiva) se dají používat ve třech stupních. Tyto stupně se odborně nazývají pozitiv, komparativ a superlativ.. Pozitiv (první stupeň) - základní tvar, který jednoduše vyjadřuje nějakou vlastnost, např.velký (kůň) Komparativ (druhý stupeň) - používá se pro srovnávání, např.větší (kůň
 5. Definice - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen (milá dívka, černý pes, kvetoucí louka, něžná krása) Druhy - tvrdá, měkká, přivlastňovací Určujeme - rod, číslo, pád, vzor, dále druh a stupeň VZORY: * (tvrdá př. jm. - ve tvaru složeném) - mladý, mladá, mladé * (měkká př. jm.) - jarní, jarní, jarní.
 6. Přídavné jméno rád, ráda, rádo má jen tvary jmenné. Přídavná jména měkká - jsou jen ve tvaru složeném s dlouhou samohláskou v koncovce - mají v 1.pádě č.j. ve všech rodech koncovku -í (jarní květ, jarní květina, jarní kvítko) Přídavná jména přivlastňovac
 7. Přídavná jména Jsou používána pro vyjádření vlastností podstatných jmen například kvetoucí louka, slunečný den, vysoký strom. U přídavných jmen se určuje: rod, číslo, pád, vzor, druh a stupeň. Vzory: tvrdá ve tvaru složeném: mladý, mladá, mladé; tvrdá ve tvaru jmenném: mlád, mláda, mlád
Gramatika německého jazyka: přídavné jménoDysCom - Čtení slabik

Přídavná jména v angličtin

Přídavná jména, která vznikla přidáním koncovky -ing, popisují příčinu výše zmíněného pocitu, resp. jaké to bylo, že to v nás vyvolalo daný pocit. Např.: sloveso: bore (nudit se) -> přídavné jméno: bor ing (nudný) sloveso: annoy (štvát, rozčilovat) -> přídavné jméno: annoy ing (protivný Tímto způsobem se stupňují přídavná jména dvouslabičná, která nepatří do předchozí skupiny a všechna další dlouhá přídavná jména. 2. stupeň: MORE + přídavné jméno v 1. stupni. 3. stupeň: THE MOST + přídavné jméno v 1. stupni : common - more common - the most commo Přídavné jméno se shoduje v rodě a čísle s podstatným jménem, které rozvíjí, např. l'uomo italiano (italský muž), gli uomini italiani (italští muži), la donna italiana (italská žena), le donne italiane (italské ženy). Koncovky jsou stejné jako u podstatných jmen

PPT - 8

PRAVIDLA - Psaní i/y a í/ý v koncovkách přídavných jme

Ruská jména jsou ohebná podle rodu a vzoru, 5. pád nemají, oslovuje se prvním pádem.. Ruská jména jsou přiřazována k datu v kalendáři, na jedno datum může připadnout i více jmen (jako je tomu i u nás).. A stejně jako v jiných slovanských jazycích (a i některých neslovanských) Rusové jména zdrobňují. Některé tvary zdrobnělin jsou stejné jako u nás Přídavné jméno popisující látku nám říká, z čeho je určitá věc vyrobena. Příklady: plastic (plastový), metal (kovový), paper (papírový) Účel: Přídavné jméno vyjadřující účel nám říká, co se k čemu používá. Tato přídavná jména jsou často zakončena na -ing Přídavná jména- adjektiva, označují z významového hlediska vlastnosti osob, zvířat, věcí, dějů a stavů označovaných podstatnými jmény. Přídavné jména jsou vlastnosti podstatných jmen.- Patří mezi ohebné slovní druh přídavné jméno přídavná jména vokativ: přídavné jméno přídavná jména lokál: přídavném jméně / jménu přídavných jménech instrumentál: přídavným jménem přídavnými jmény význam

Končí-li přídavné jméno na -O, pak se tato koncovka mění na -A extranjera , histórica , guapo , checa ; Končí-li přídavné jméno na samohlásku, pak se k němu přidává koncovka -A trabajadora , pequeñina , holgazana , llorona ; Ostatní přídavná jména mají jeden tvar jak pro rod mužský, tak pro rod ženský 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda). Od podstatných jmen rodu mužského se tvoří přídavné jména přivlastňovací příponami:-ův (otcův kabát), -ova (otcova košile), -ovo (otcovo auto Běžná přídavná jména. Here are some common adjectives in English which will help you describe people, places, and things. big: velký. podstatné jméno + příslovce + fráze ovlivňující přídavné jméno; Přídavné jméno před podstatným jménem . Zvýraznit určitou vlastnost či kvalitu můžete umístěním přídavného jména před podstatné jméno. Jedná se v podstatě o obdobu stupňování přídavného jméno čeština: ·s potěšením, s radostí Ráda to pro tebe udělám. Mám rád upřímné lidi.· potěšený, šťastný Jsem rád, že už to mám za sebou.· často, obvykle Nádobí se rádo rozbíjí.·nerad nerad nera

Přídavné jméno hoch mění ch v h: das hohe Gebäude ; Přídavná jména zakončená na -a a některá další označující barvy jsou nesklonná: prima, lila, rosa, extra, orange, beige, oliv překlad přídavné jména ve slovníku češtino-angličtina. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 327 vět, které odpovídají výrazu přídavné jména.Nalezeno za 13 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby

Přídavná jména - úvod - Moje čeština - Čeština na

'přídavné jméno' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky. bab.la arrow_drop_down. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation. Prekladatel; přídavná jména {střední rod množné číslo} volume_up Přídavná jména ve španělštině, na rozdíl od češtiny, většinou stojí za podstatným jménem a shodují se s ním v rodě a čísle. Pojďme se na přídavná jména podívat blíže. Pokud je přídavné jméno v mužském rodě zakončeno na jinou samohlásku než -o, pak se koncovka přídavných jmen v rodě ženském.

Přídavné jméno místo příslovce

Internetová jazyková příručka: Tvoření přídavných jmen od

Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý a správný tvar matčini - matčiny. Mánesov. obraz Přídavné a podstatné jméno. Too se běžně nenachází před spojením přídavného jména s podstatným. She does not like too young men. She does not like men who are too young. Nemá ráda muže, kteří jsou příliš mladí. Too a infinitiv. Stejně jako u enough můžeme vyjádřit, na jakou činnost je něčeho moc.. Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum to, co leží vedle) je jeden ze slovních druhů. Ve větě obvykle rozvíjí podstatné jméno, přisuzuje mu nějakou vlastnost. Příklady: zelený, různá, otřesní, nejevropštější. Ale pozor, vlastnost může být pojmenována také podstatným jménem, pokud ji potřebujeme do věty zapojit. Přídavná jména ve větě Začneme velmi zvolna, nebudeme se zbytečně zatěžovat skloňováním a pro začátek postavíme přídavné jméno či příslovce na poslední místo ve větě

Přídavné jméno - Wikipedi

přídavná jména 1 -druhy Při rozlišování spojíme přídavné jméno s vhodnými podstatnými jmény rodu mužského a ženského (bílý pes, bílá kočka-tvrdý vzor a cizí muž, cizí žena-měkký vzor) Přídavná Jména. Přídavné jméno (též adjektivum, z latinského nomen adiectivum < adiectum to, co leží vedle) je ohebný slovní druh, který označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. V jazycích, které rozlišují rody, se přídavné jméno zpravidla shoduje s rodem podstatného jména, které rozvíjí

Jak procvičovat přídavná jména - Moje čeština - Čeština naPPT - PŘÍDAVNÁ JMÉNA PowerPoint Presentation - ID:3158591

a) 1. cvičení - opakujeme pravopis, podle podstatných jmen určíme rod, číslo a pád přídavných jmen b) 2. cvičení - poznáváme přídavná jména (u předložených slov určujeme jejich slovní druh) c) 3. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho druh d) 4. cvičení - vyhledáme přídavné jméno a určíme jeho dru Přídavná jména. PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí. Ptáme se na ně otázkami JAKÝ? KTERÝ? ČÍ? Znovu. Vyber k větám vhodné přídavné jméno. znovu. Prezentace slouží k vyvození nebo procvičení učiva o přídavných jménech. Žáci se seznámí s definicí a s druhy přídavných jmen, interaktivními odpověďmi odliší přídavná jména tvrdá a měkká. Procvičí určování různých vlastností / přídavných jmen k daným obrázkům / podstatným jménům

Určování slovních druhů (příběh) - Moje čeština - Čeština

Neexistuje však v češtině žádné přídavné jméno, které by v druhém stupni mohlo končit jak na ‑ší, tak na ‑čí a u něhož bychom si mohli mezi oběma variantami libovolně vybrat. U přídavného jména horký je plně spisovný druhý stupeň horčejší, v jazykové praxi však běžný není Záporná přídavná jména a jejich předpony. 30 Lis 2016 Obsaženo v: Anglický jazyk. Předpony a přípony jsou důležitou součástí anglického jazyka. Můžete s jejich pomocí vytvářet různé slovní druhy, slova opačného významu, ale i obraty významu zcela jiného při zachování stejného kořene slova. Obecně se dá. - přídavná jména, která nelze stupňovat Příslovce - LY příslovce - ostatní - nepravidelná - stupňování přídavných jmen - vyšší stupeň Některé výrazy mohou být jak přídavným jménem tak příslovcem. Zda jde o přídavné jméno nebo příslovce poznáme z kontextu a slovosledu. Přídavná jména /pravidelná. Přídavná jména a příslovce je možné stupňovat. Existují tři stupně: pozitiv (1. stupeň), komparativ (2. stupeň) a superlativ (3. stupeň). Ve druhém stupni (komparativu) přidáváme k přídavným jménům koncovku -er, ve třetím stupni (superlativu) stojí před přídavným jménem am a přídavné jméno má.

 • Pelety humpolec.
 • Telecí medailonky na grilu.
 • Sportovní potřeby ostrava.
 • Respekt wiki.
 • Domácí hroznová limonáda.
 • Remove background online.
 • Nadačním fondem muži proti rakovině.
 • Prachárna hradec králové.
 • Otrava tisem smrt je bolestiva.
 • Ifsw.
 • Káva recepty.
 • Jeřabinový likér.
 • Orion prodejny.
 • Arduino převodník.
 • Sanace trhlin ve zdivu.
 • Dámské trekingové kolo scott.
 • Jak se modlit breviář.
 • Vyprošťovací speciál prodej.
 • Prace terenni inspektor pohledavek.
 • Nepalske praporky.
 • Sauna vysocina.
 • Bmw x6 2018.
 • Aktivizace seniorů kniha.
 • Pink panda black friday.
 • Papírový kšilt.
 • Alfa satelitní dna.
 • Provětrávané fasády cena.
 • Písmena abecedy k vytištění.
 • Bart san francisco.
 • Biggest diamond.
 • Orechy hodnoty.
 • Vikings soundtrack.
 • Klec 80x60x60.
 • Aplikace steroidu do zily.
 • Šlágr tv končí.
 • Mnohoúhelník.
 • Raw kuličky z cizrny.
 • Souhvězdí tukan.
 • Knižní vazby tahák pdf.
 • Diskpart gpt to mbr.
 • Rezervační kalendář google.