Home

Zadržovací právo trestný čin

Uplatnění zadržovacího práva k věci nepatřící dl epravo

Trestní právo. Trestný čin. 3 stádia tr. činu. Hl. pachatel. Formy účastenství. 46 Trestné činy dle TrZ. Jejich sazby.47 Typy trestů dle TrZ.48 Rodinné právo.Právní podmínky vzniku manželství. Práv. úprava vztahů mezi manžely, rodiči a dětmi. Právo Trestný čin znásilnění pod § 241 patří do HLAVY OSMÉ TRESTNÍHO ZÁKONA do tzv. TRESTNÝCH ČINŮ PROTI (Pojednání o trestném činu znásilnění, Právo referát Trestní právo: (Dělení trestního práva, trestný čin, jeho vývojová stadia, pachatel a účastníci, stránky a znaky trestného činu, beztrestná osoba)

(1) Kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 písm. b), c) nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, 2 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak. za trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřekračuje 5 let ztráta čestných titulů a vyznamenání odsouzený ztrácí státní vyznamenání, čestná uznání, vědecké a umělecké hodnosti, právo nosit cizozemská vyznamenání a užívat cizozemských čestných titul Čl. 6 Listiny- každý má právo na život a nikdo nesmí být života zbaven. Vražda spáchaná ve snaze zakrýt jiný trestný čin = nejen čin jako takový, ale potažmo i snaha znemožnit identifikaci pachatele trestného činu. Lze spáchat např. na svědku, ale i na poškozeném původního trestného činu. - zadržovací právo- může ji uchovávat ale ne s ní obchodovat a - byl odsouzen za trestný čin - zákazník má právo na odstranění vady, výměnu zboží, náhradu škody nebo odstoupení od smlouvy Darovací smlouva. Zadržovací právo - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Za tento trestný čin byl odsouzen podle § 247 odst. 1, § 53 odst. 1, 2 písm. a) a § 54 odst. 1, 3 tr. zák. k peněžitému trestu ve výši 10.000,- Kč. Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř týdnů. Zadržovací právo nemá. g) tr. ř. Podle obviněného nešlo o trestný čin, neboť poškozená dlouhodobě neplatila nájemné a smyslem posuzovaného jednání bylo uplatnit zástavní právo pronajímatele k movitým věcem, které jsou na pronajaté věci a patří nájemci (§ 672 odst. l obč. zák.), a zároveň uplatnit zadržovací právo pronajímatele k.

Trestní právo je jedním z oborů veřejného práva, tj. neupravuje vztahy mezi fyzickými (případně právnickými) osobami, ale upravuje mocenské zásahy státu do práv a povinností fyzických a právnických osob v případě že se stal trestný čin, resp. Je-li dáno důvodné podezření, že se stal trestný čin.. Trestní právo se dělí n Trestný čin přijímání úplatku je dokonán nejen přijetím úplatku, ale také přijetím slibu úplatku anebo žádosti o úplatek. Pachatelem může být pouze osoba, která má účast na obstarání věcí obecného zájmu. U trestného činu podplácení jde kromě poskytnutí úplatku také o nabídku úplatku a sli Trestní právo určuje, jaké jednání člověka je trestným činem, stanovuje sankce, způsob zjišťování trestných činů a jejich trestání. V zadržovací cele . Na protialkoholní záchytné stanici . Ve věznici V případě, že pachatel bude chtít nedokončený trestný čin dokončit Trestný čin zavlečení - definice, skutková podstata a trest: (1) Kdo jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilí nebo jiné újmy zavleče do ciziny, nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací od návratu z ciziny, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let trestní právo, trestní odpovědnost, trestní odpovědnost mladistvých, trestní řízení, hmotné a procesní právo, veřejné a soukromé právo, trestný čin, přestupek, prameny trestního práva, okolnosti vylučující protiprávnost, druhy trestů. Průřezová témata: Úvod a prameny. Trestní právo hmotné X trestní právo.

Násilné vystěhování nájemce, zadržovací právo

Právo zástavní a zadržovací Ručení - posiluje věřitele tím, že kromě dlužníka se mu zavazuje splnit dluh i ručitel, pokud ho ovšem nesplní dlužník Smluvní pokuta - ve smlouvě domluvená povinnost dlužníka zaplatit pokutu, pokud poruší jinou povinnost plynoucí z této smlouv - trestně právní vztahy - pachatel - trestný čin - následek + oblast činů jinak trestných, které nenaplnily všechny předpoklady trestního činu. Účel. právní úpravy - je subsidiární právní odvětví, ta znamená, že trestní právo nastupuje tam, kde ostatní právní disciplíny neposkytují právní ochran

Vazba (právo) - Wikipedi

Toto zadržovací právo zaniká mj. zánikem zajištěné pohledávky. Pokud byste tedy zaplatila odměnu, která je podle Vás obvyklá (např. částku, kterou jste ji dosud platila), pak by zadržovací právo zaniklo a byla by Vám povinna vydat vše co Vám zadržela. Těchto věci byste se zřejmě musela domáhat soudní cestou Téma: TRESTNÍ PRÁVO - TRESTNÉ ČINY Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci si osvojí základní informace týkající se trestného činu a jeho postihů. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list - TRESTNÍ ZÁKON Klíčová slova: trestní zákon, trestný čin, druhy trestů, vězení.

Trestné činy Dopravní právo

 1. Zadržovací právo tedy vzniká jednostranným úkonem věřitele, k němuž nepotřebuje souhlas dlužníka. jednalo by se o trestný čin. Protiprávně jednal i majitel ubytovny z našeho druhého úvodního příkladu: Dlužníkovu elektroniku totiž zabavil proti jeho vůli, respektive bez jeho vědomí. Majitel ubytovny by byl v.
 2. Exekuce a zajištění; zadržovací právo (1) ( § 10, odst. 4), bude potrestán za přestupek okresním národním výborem, neběží-li o čin soudně trestný, pokutou do 5 000 Kčs nebo vězením do 14 dnů. V případě nedobytnosti pokuty buď vyměřen zároveň náhradní trest vězení podle míry zavinění do 14 dnů
 3. Zadržovací právo zajišťuje splnění pohledávky, může být vykonáno jen k zajištění splatné a peněžité pohledávky. Ten, kdo je povinen vydat movitou věc, si ji může zadržet, pokud osoba, které má být věc vydána, jeho dlužníkem a dluh je již splatný
 4. práva, zástavní právo a jeho úprava Věcnými právy jsou: právo vlastnické, spoluvlastnictví, držba a věcná práva k cizím věcem (věcná břemena, zástavní a zadržovací právo). Vlastnictví - je právní titul, který umožňuje vlastnit, držet určitou věc, s touto věcí svobodně nakládat a užívat ji
 5. Zadržovací právo je jednostranný právní akt. 9. Vztah OZ k práci - OZ upravuje majetková práva, osobní práva (zdraví, čest, lidská důstojnost), osobnostní práva (projevy osobní povahy, včetně tvůrčí činnosti, tzn. právo duševního vlastnictví (zahrnují autorská a průmyslová práva - k vynálezu a užitnému.
 6. Zadržovací právo opravňuje držitele k zadržení cizí movitosti v zájmu zajištění své pohledávky. 2. Závazková práva. Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek

Teorie práva. Teorie práva · právo = soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život ve společnosti · předpisy říkají, jak se lidé mají chovat, co se smí a co nesmí · původně nepsaná pravidla - říkalo se tomu zvykové právo = obyčejové - předávalo se ústně, lidé vychovánáni v duchu těch pravidel, dávno před vznikem států, doklady o. Autor knihy: Alexander Šíma; Milan Suk, Téma/žánr: právo, Počet stran: 464, Cena: 552 Kč, Rok vydání: 2019, Nakladatelství: C.H.Bec PotravinyV.Ochrana spotřebiteleV.Regionální politikaZvl. režim pro některé komodityV.Společná obchodní politikaV.Harmonizace vnitrostátníh Základy-kvalitativního-výzkumu P 2 Teorie her 2015 5 - Lecture notes 5 Zaklady pravnich nauk teorie ke zkousce Testove otazky zaklady pravnich nauk Cvičení č. 2 Právní skutečnosti - PRÁVNÍ JednáNÍ Borská, Hájková, Jansa, Uhlí zadržovací právo (viz výše) odpůrčí právo věřitele (snaha dlužníka přivést se do stavu insolvence = neschopnost dostát svým závazkům /např. prodá dceři chatu za 1000,-, byt synovi za 10000,-, prohlásí, že vybavení bytu patří jen manželce apod./ => jde o zmrazení majetku dlužníka, aby nemohl do stavu insolvence.

Zadržovací právo - jeho uplatnění je jednostranný akt - věřitel může k zajištění své platné pohledávky (peněžité) zadržet movitou věc dlužníka dokud nezaplatí, nebo neposkytne jinou jistotu. Pokud trestný čin souvisel z prací 6 měsíců!!! ZC Zadržovací právo se uskutečňuje jednostranným aktem zadržovatele spočívajícím v zadržení věci. Zadržovací právo však nemá osoba, která má věc, k níž by mohlo toto právo vzniknout, u sebe neprávem, zejména jestliže se jí zmocnila svémocně nebo lstí (§ 176 odst. 1 občanského zákoníku). 47 Aby šlo o trestný čin, musí být stupeň nebezpečnosti pro společnost vyšší než nepatrný.; trestný čin má znaky materiální (nebezpečnost činu pro společnost) a formální (jsou uvedeny v zákoně), oba jsou dány kumulativně; praxe: nejprve formální, pak materiální právo zadržovací) • subjektem mohou být. právo zadržovací. zajišťovací fce, když oprávněný držitel odmítne vrátit věc vlastníkovi z důvodu, že ten vůči věci neplní určité povinnosti. týká se jen věcí movitých, věc nelze zpeněžit. zadržovací právo má přednost před zástavním. věcná břemena. týká se jen věcí nemovitýc

Občan a trestní právo. Trestný čin. Trestný čin je protiprávní čin, který vykazuje znaky uvedené v trestním zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba ÚMYSLNÉHO ZAVINĚNÍ, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. Trestné činy se dělí na Občanské právo se zaměřuje na subjekty občanskoprávních vztahů, odpovědnost v občanském právu, dědické právo, právní úkon, ochranu osobnosti v občanském právu a další. Trestní právo přibližuje trestní řízení, trestný čin a jeho subjekty, instituty trestního práva, sankce nebo účastníky trestního řízení

Trestní zákoník - BusinessCenter

Trestní právo hmotné (trestní zákoník) - stanoví co je trestný čin, jeho náležitosti , tresty, ochranná opatření, které mohou být pachateli trestných činů uloženy. Trestní právo procesní - zabývá se postupem orgánů činných v trestním řízení při odhalování, stíhání a trestání trestných činů Systém práva - Ústavní právo, trestní právo - hmotné, procesní; trestný čin, pachatel, skutková podstata, vina, okolnosti vylučující trestní stíhání, fáze trestního řízení, přitěžující a polehčující okolnosti, dělení trestných činů, tresty nepodmíněné a podmíněné, typy věznic Čin je trestný, jen pokud byla jeho trestnost stanovena zákonem dříve, než byl proveden. Věci jsou movité a nemovité. zástavní právo - zadržovací právo - věcné břemeno Vlastnictví Vlastnická triáda: Ius possidendi Ius utendi et fruendi Ius abutendi Dvě možná omezení vlastnického práva - obě v OZ. Trestní právo hmotné str. 379 - 414 obecný výklad a zásady str. 380 trestný čin str. 381 pachatel trestného činu str. 383 objektivní a subjektivní stránka trestného činu str. 386 okolnosti vylučující protiprávnost str. 389 stádia trestného činu str. 392 součinnost a účastenství str. 394 trestní sankce a druhy trestů.

Právo a sociální práce 1. Úvod 2. Právo a právní řád 2.1. Význam slova právo 2.2. Právní řád 2.3. Právní odvětví 2.4. Právo soukromé a veřejné 2.5. Právo hmotné a procesní 2.6. Právní síla předpisů 2.7. Publikace a forma právních předpisů 2.8. Kde hledat právní předpisy? 2.9. Realizace a aplikace práva 2. Marie Neradová Právo vlastnické Spoluvlastnictví Držba Věcná práva k cizím věcem Právo vlastnické Nejvyšší a úplná moc nad věcí Vlastník je oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, případně plody a užitky a disponovat s ním Ostatní jsou povinni vlastníkovo právo respektovat a nezasahovat do jeho. Trestní právo - trestní právo hmotné - pojem českého trestního práva, dělení trestního práva, funkce trestního práva ve společnosti, základní prameny trestního práva, struktura trestního zákona, působnost časová trestního zákona (užití zákona), trestný čin a jeho dělení podle závažnosti? 18 18 - Soukromé právo. zadržovací právo = např.automechanik má právo zadržet opravené auto, dokud mu zákazník nezaplatí dlužnou částku za opravu. zaměstnavatel zruší pracovní poměr při hrubém porušení pracovní kázně,odsouzení za trestný čin Při projednávání vládní novelizace exekučních předpisů byl načten i poslanecký návrh na omezení mobiliárních exekucí v situacích hodných zřetele. Ten má tři roviny. První se týká osobní exempce vybraných osob z provedení mobiliární exekuce, kdy nebude možné nařídit výkon rozhodnutí proti nízkopříjmovému důchodci, osobám s invaliditou druhého a.

§ 270 - Porušení autorského práva, práv souvisejících s

 1. a) vlastnické právo. b) právo vyplývající z věcného břemene. c) právo vyplývající z nájemní smlouvy. d) zadržovací právo. 10. Listina základních práv a svobod obsahuje zaručuje každému osobní svobodu, nedotknutelnost obydlí a listovní tajemství
 2. zadržovací právo věřitele. crime against property. majetkový trestný čin. crime against the person. trestný čin proti osobě.
 3. Portaro - Webový katalog knihovny. Od 23. listopadu 2020 knihovna částečně obnovuje provoz, a to zřízením výdejního místa ve 2. podlaží ústřední knihovny pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů
 4. část - Rodinné právo (§§ 647 až 969) Hlava I Manželství Hlava II Příbuzenství Hlava III Poručenství a jiné formy péče o dítě Hlava IV Zapsané partnerství 3. část - Absolutní majetková práva (§§ 970 až 1 710) Hlava I Základní ustanovení Hlava II Věcná práva Hlava III Dědické právo 4. část - Relativní.
 5. zadržovací právo-jednostranný právní akt - věřitel může zadržet k zajištění své pohledávky movitou věc dlužníka-předmětem - movitá věc, v té chvíli je u věřitele Trestný čin = jednání nebezpečné pro společnost jehož znaky uvedeny ve zvláštní části zákon

Právo.doc, ZSV - Základy společenských věd - - unium.c

b. podzástavní právo - vzniká zastavením pohledávky, která je sama zajištěna zástavním právem. c. zadržovací právo - předmět - věc movitá (kterou má věřitel reálně u sebe z nějakého právního důvodu), zadržovatel má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a protože nebyla splněna, tak si zadržovatel může movitou věc ponechat pro zajištění splatné. Věcná práva k věci cizí, zástavní a zadržovací právo. Věcná břemena, vznik a zánik. Úvod do závazkových vztahů. Vznik a změna, zajištění a zánik závazků. Odpovědnost za škodu. Odpovědnost za bezdůvodné obohacení. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu. Kupní smlouva Exam 10 January 2017, questions and answers Zaklady pravnich nauk teorie ke zkousce Testove otazky zaklady pravnich nauk Komplet otazek z prava za cely semestr Test c 3 zaklady pravnich nauk Test c 2 zaklady pravnich nau

Pojednání o trestném činu znásilnění - Právo - Referáty

 1. Trestní oznámení, oznámení trestného činu, výslech svědka, podání vysvětlení, trestný čin, závěrečná řeč, obhajoba v trestním řízení, právo na advokáta, trest odnětí svobody, peněžitý trest
 2. utelný dědic s dědici odbytné a schválí-li dohodu soud, ustanovení § 1655 a 1656 se nepoužijí
 3. Krást v pražském obchodním centru Eden se ve čtvrtek neúspěšně pokoušel třicetiletý muž. Přistihla ho ochranka a umístila ho do zadržovací cely, tam se ale zloděj ještě před příjezdem policie podřezal. Informaci, kterou na Facebooku zveřejnil Policejní deník, potvrdila policie. Záchranka ho ve velmi vážném stavu převezla do vinohradské nemocnice
 4. Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou.
 5. zadržovací cely, ledaže by s tím ten zloděj souhlasil. Mého duševně nemocného bratra před lety take přistihli při krádeži 1 ks tužkové baterie v obchodním domě, vláčeli ho po zemi po chodbách a zamkli do místnosti. Nikoho nezajímalo, že to je škoda za 5 korun, že nebyl příčetný a že ochranka spáchala trestný čin
 6. 8. Pasivní volební právo do obecního zastupitelstva je omezeno na osoby: občany ČR. občany starší 21 let. osoby s trvalým pobytem na území obce, starší 18 let. osoby s trvalým pobytem na území obce, starší 21 let. 9. Právní úkon je: jakýkoli projev vůle. trestný čin. projev vůle spjatý s právními důsledk

14. Trestní právo =Prameny trestního práva (hmotné, procesní, správní) =Trestný čin (přečin, zločin, dokonaný, pokus, příprava) =Pachatel, spolupachatel, organizátor, návodce, pomocník =Skutková podstata a skutkový děj =Vina (úmysl a nedbalost) =Okolnosti vylučující trestnost =Tresty a ochranná opatřen Rostlinné konopí Foto: archiv Právo Zasadila si na zahradě konopí, skončila v blázinci Justice nakonec sama uznala, že v jejím případě nejde o trestný čin, a její zahradničení tak má posoudit jen přestupková komise Maturitní témata - PRÁVO Základy práva Právo, právní vědomí, prameny práva, právní řád, právo hmotné a procesní, právní odvětví, právo veřejné a soukromé, právní normy - členění, znaky, platnost, účinnost, struktura a působnost, právní vztahy - obsah, objekt - přímý, nepřímý, rozdělení věc K majetku, který je povinen vydat, má správce zadržovací právo k zajištění svých pohledávek ze správy. Má-li však správce vydat peněžní prostředky, započte svoji případnou pohledávku proti vzájemné pohledávce beneficienta. Oddíl 4 Svěřenský fond Pododdíl 1 Pojem svěřenského fondu a jeho vznik § 144

práva vlastnická, držby, zástavní právo, zadržovací právo, věcná práva k věci cizí. 2) Práva závazková - byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, d) trvale vede nezřízený život. (2) Pokud to zůstavitel v listině o vydědění výslovně stanoví, vztahují. 10. Právo dědické 11. Občanskoprávní odpovědnost 12. Trestní odpovědnost 13. Základy práva mezinárodního a práva Evroé unie 1. Charakteristika právního řádu České republiky. Úloha práva ve společnosti. Definice pojmu právo, právo subjektivní a právo objektivní. Funkce práva. Právní vědomí V 9případě nájemního bydlení existuje zákonné zadržovací právo k věcem nájemníka v bytě, které usnadňuje pronajímateli vymáhat dlužné nájemné a platby za služby. U vlastnického bydlení však odpovídající nástroj chybí. 6 Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, platný a účinný do 31. 12. 201 Stejné právo lze uplatnit také v sídle ústavu. §414 Neurčí-li zakládací listina, že členům orgánů ústavu náleží za výkon funkce odměna a způsob jejího určení, platí, že řediteli náleží odměna obvyklá a má se za to, že funkce členů ostatních orgánů jsou čestné

Trestní právo jako oblast práva veřejného; žádný trestný čin, žádný trest bez předchozího zákona; materiální pojetí trestného činu. Trestnost přípravy a pokusu. Okolnosti vylučující protiprávnost. Časová působnost trestně právních norem (zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele) Najlepší právny poradca na webe zadarmo len pre Vás

- reálná smlouva, věřitel musí mít věc reálně u sebe aby ji mohl zadržet - předmět může být pouze věc movitá - slouží k zajištění splatné peněžité pohledávky - zadržení je pak jednostranný reálný právní úkon, (např. dám auto do opravy, ale nemám na zaplacení za opravu a věřitel si může auto zadržet, dokud nezaplatím za opravu nebo můžu podat. // Profipravo.cz / Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2009 01.04.2010. Rt 5/2009 Trestný čin zpronevěry podle § 248 tr. zák. není spáchán ve formě pokračování podle § 89 odst. 3 tr. zák. v případě, když došlo k přisvojení si více cizích svěřených věcí a všechny tyto věci si obviněný přisvojil v rámci jednoho souvislého jednání spáchaného. Za tento trestný čin byl podle § 248 odst. 1 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvanácti měsíců Zadržovací právo. Zadržovací právo je institut, díky kterému může osoba, které má dlužník něco plnit, zadržet dlužníkovu movitou věc, kterou by mu měl jinak vydat, a pokud dlužník plnit nebude, může se ze zadržené věci hojit Zadržovací právo (str. 475) Zdržovací právo patří mezi práva k věcem cizím. Zadržovací právo slouží k zajištění splatné pohledávky a to tak, že zadržovatel může tak učinit, pokud mu vlastník věc neposkytne odpovídající plnění. Pokud byl odsouzen pro trestný čin v trvání min. 1 roku. Vede trvale.

ZADRŽOVACÍ PRÁVO. Předmětem zadržovacího práva jsou pouze věci movité. Zadržovací právo rovněž slouží k zajištění pohledávky. Ke zřízení zadržovacího práva není nutno uzavírat smlouvu. potomek byl odsouzen pro trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku Zadržovací právo podle § 672 odst. 2 obč. zák. může pronajímatel realizovat nejen za trvání nájemního vztahu k nemovitosti, ale i po . jeho skončení. To platí i ohledně návrhu na tzv. preventivní soupis. kdy je proti ní vedeno trestní řízení pro další trestný čin, vzata do vazby, může se tak stát jedině při. ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Hlava I Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1 Vznik závazků a jejich obsah § 1721 Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. § 1722 Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu. Kvalitní podlahy vám nabízí Supellex.cz - dřevěné, laminátové, korkové, exotické i vinylové plovoucí podlahy za skvělé ceny. Podlahové krytiny s dlouhou životností a vysokou odolností, to jsou PVC podlahy.Nabízíme široký výběr barev a vzorů v různých šířích a tloušťkách Zadržovací právo se vztahuje na: b) pohledávky c) věci movité Trestný čin lze spáchat: a) zanedbání povinnosti b) z nedbalosti d) neúmyslně e) úmyslně 65. Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská smlouva jinak je příkladem normy

Trestní právo - Dělení trestního práva, trestný čin, jeho

Druhy právní odpovědnosti: veřejnoprávní (za trestný čin, za správní delikt), disciplinární, soukromoprávní (odpovědnost za škodu, za bezdůvodné obohacení, za vady, z prodlení) 5.5.3. Zadržovací právo . Zadržovací právo (§ 175 a násl. ObčZ) se od práva zástavního liší zejména v tom, že zadržovací právo nemá tzv. uhrazovací funkci - dotyčnou věc lze zadržet ve své moci, avšak nelze ji svévolně zpeněžit Zástavní právo - zástava je věc, určená k zajištění pohledávky. Zadržovací právo - jednostranný právní úkon. Věřitel zadrží věc, kterou si u něho dlužník uložil, movitou. Smluvní pokuty - je součástí písemné smlouvy, musí být určeny podmínky i její výše, kdo poruší, platí.

Hlava V - Trestné činy proti majetku : Trestní zákoník

78) Zadržovací právo uplatnění zadržovacího práva je jednostranný právní akt, věřitel může k zajištění své splatné peněžité pohledávky zadržet movitou věc dlužníka, dokud dlužník nezaplatí nebo neposkytne jinou dostatečnou jistotu, jde o donucení dlužníka k dobrovolnému splacení dluhu Vraťme se ještě krátce k občanskému zákoníku. Nově nebude dovoleno používat některé instituty občanského práva, jako je například smlouva ve prospěch třetí osoby, zadržovací právo, vymíněné odstoupení od smlouvy a postoupení pohledávky

ČÁST TŘETÍ ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Hlava I Všeobecná ustanovení § 976 Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon. § 977 Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní. § 978 Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon Evroé právo je tak chápáno jako právo tří ES (komunitární právo) a právo EU (unijní, mezivládní právo) [3]. Stále naléhavěji se rýsuje potřeba zlepšit a urychlit justiční spolupráci a vzájemnou pomoc ve věcech trestních jak mezi členskými státy Unie, tak s třetími zeměmi a) zadržovací právo. b) závěť. a) darování. 8. Pracovní smlouva nemusí obsahovat: a) den nástupu do práce. b) zkušební dobu. c) místo výkonu práce. 9. Trestný čin spáchaný mladistvým se označuje jako: a) trestný čin. b) zločin. c) provinění. 10. Mezi trestné činy proti důstojnosti člověka nepatří: a) znásilněn Definitions of Právo, synonyms, antonyms, derivatives of Právo, analogical dictionary of Právo (Czech ZADRŽOVACÍ PRÁVO . jednostranný právní akt užívaný u movitých věcí byl odsouzen za úmyslný trestný čin v trestu od 1 roku . d) trvale vede nezřízený život . Listina o vydědění není součásti závěti, vydědit lze jen přímého potomka

Trestní právo - maturitní otázka Společenské věd

za trestný čin. za správní delikt právo zástavní. právo zadržovací. právo předkupní . Subjektem věcného práva je osoba individuálně určená (vlastník, oprávněný z věcného břemene). Může jím být osoba fyzická i osoba právnická. Předmětem práv věcných je věc hmotná - trestný čin (skutková podstata trestného činu, příprava, pokus, dokonaný trestný čin, objekt, objektivní stránka, subjekt trestného činu, - podmínky trestní odpov ědnosti, p řit ěžující, poleh čující okolnosti - trest, druhy trestů, trestání mladistvých, ochranná opat ření 15. Trestní právo procesn • Pokud nedojde k uhrazení pokuty, policie má právo peníze vymáhat, stanovit penále a případně vydat zatykač pro neplacení dluhu PD. Držení a užívání zbraní *část 11 která spáchala trestný čin je udělen doživotní zákaz držení zbraní HLAVA III DĚDICKÉ PRÁVO Díl 1 Právo na pozůstalost § 1475 (1) Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. (2) Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. (3) Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost.

1. Trestné činy proti životu - Ius Wik

Pokud pronajímatel neuplatnil zákonné zadržovací právo písemným oznámením, pak se skutečně může jednat o trestný čin a doporučujeme spíše podat trestní oznámení na Státním zastupitelství, případně se obrátit na St. zastupitelství se žádostí o dohled a přezkoumání případu Nejčastějším z nich je trestný čin pomluvy. O pomluvu se jedná v případě, kdy daná osoba o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u ostatních. Od zástavního práva zásadně rozlišujeme právo zadržovací (retenční právo), které představuje oprávnění věřitele.

Start studying Právo_základy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools - Policie shromažďuje informace o tom, zda se stal trestný čin, kdo je jeho pachatelem, shromažďuje důkazy jako podklad pro rozhodnutí soudu. (Zadržení pachatele na 48 hodin - zadržovací vazba, pak musí následovat obvinění, žaloba, vyšetřovací vazba - 1 rok před obžalobou, 1 rok po obžalobě = max. 2 roky Zadržovací právo právo věřitele zadržet movitou věc dlužníka jako zajištění své splatné pohledávky, má tedy ve své držbě věc vlastníka a zadržuje jí do vyrovnání pohledávky. Nesmí věc prodat ani poškodit. Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně. Čin,. c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo d) vede trvale nezřízený život. §1646 (2) Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen

 • Astronomická jednotka definice.
 • Jedlý papír na dort s fotkou.
 • Turistické trasy železná ruda.
 • My little pony omalovánky k vytisknutí.
 • Náhradní díly čtyřkolky čína.
 • Mapa radarů rakousko.
 • Vacation movie.
 • Magnetický náhrdelník.
 • Adagio hudba.
 • Wwe wiki.
 • Pesar dr max.
 • Chmel eshop.
 • Wookieepedia darth traya.
 • Ck máj katalog 2018.
 • World radar meteo.
 • Košile kostkovaná.
 • Summer of love film 2017.
 • Kde hledat shozy.
 • T 34 100 equipment.
 • Plamenka nižší klasifikace.
 • Postimpresionismus znaky.
 • Ortezy plzen.
 • Diktaty zajmena.
 • Berušky hra.
 • Innet vsb wifi.
 • Siemens locomotives.
 • Povolání jen pro ženy.
 • Cerveny flek na dasni.
 • Dumy český jazyk.
 • Chůva v mš platová třída.
 • Hlenova zatka po sexu.
 • Avnrt léčba.
 • Fiat panda 4x4 1990.
 • Focus cz.
 • Konceptuální umění.
 • Kdy je plod plne vyvinuty.
 • Predace a parazitismus.
 • Formule 1 tv program 2019.
 • Protahovací cviky s overballem.
 • Antimykotické byliny.
 • Velké samolepky na zeď.