Home

Elektrický proud pokusy

Pokusy z fyzik

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Citrony, kiwi, rajčata, brambory i kyselé okurky můžete použít nejenom jako přísadu do salátů. Místo vitamínů můžete z kyselého ovoce i zeleniny získat také slabý elektrický proud, který zvládne rozsvítit malé LED světlo nebo aspoň vychýlit střelku kompasu

Pokusy nás baví - pořad Českého rozhlasu Rádia Junior natočený ve spolupráci s Science Centrem iQLandia Liberec. I s fyzikou a chemií může být zábava. Pokusy.. Pokusy: Statická elektřina. délka videa 00:00. Pojmem statická elektřina označujeme nahromadění elektrického náboje na povrchu objektu. Elektrický náboj vzniká třením dvou materiálů. Díky statické elektřině můžeme posouvat předměty po podložce či ohýbat proud vody

Jejich vodivost je způsobena elektrolytickou disociací, při které vznikají kladné a záporné ionty. Elektrické pole, které vznikne v elektrolytu mezi katodou a anodou, působí na ionty elektrickými silami a vyvolává jejich uspořádaný pohyb - elektrický proud Elektrický proud v pevných látkách Tepelné účinky elektrického proudu Proud ve skle Diodový jev Tranzistorový jev: Elektrický proud v plynech a ve vakuu Pokusy s vývěvou Přečerpávání vody pod vývěvou Blónek a vývěva Zvonek pod vývěvo Pokusy pro děti Vám poskytnou spoustu zábavy, najdete zde mnoho návodů na pokusy s nejjednoduššími pomůckami a domácími chemikáliemi. Najdete zde i návody na výrobky nejen pro Maminky,babičky a tety. A když si budete chtít odpočinout tak i zajímavé hry

Pokus: Elektrický proud a Ohmův zákon - ČT edu - Česká

 1. Elektrický proud viz Galvanismus. Galvanismus .R. 1780 konal Galvani pokusy s žabím stehénkem na stole, na kterém současně děly se pokusy s elektrikou. Při tom pozoroval Galvani, kdykoliv dotkl se nožem stehénka žabího a současně z elektriky jiskra přeskočila, že žabí stehénko se pohnulo
 2. Pokusy jsme už zjistili, že čím větší napětí je na zdroji, tím větší prochází obvodem elektrický proud. POKUS: JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD (RŮZNÉ ZDROJE, REZISTOR, AMPÉRMETR, VOLTMETR), MĚŘÍME PROCHÁZEJÍCÍ PROUD A NAPĚTÍ NA REZISTORU. Tyto pokusy prováděl také německý fyzik G. S. Ohm, který formuloval.
 3. Elektrický proud obvodem neprochází. Osolíme-li vodu, začne proud obvodem procházet. Na pokus se můžete podívat na video ¤ (soubor *.rm, 501 kB; ev. soubor *,avi ¤ 2786 kB). Jak toto pozorování vysvětlit? Destilovaná voda nevede elektrický proud, protože v ní nejsou přítomny žádné volné částice s nábojem

Pokusy ve fyzice - Elektrické jevy - Vodiče a nevodič

 1. ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 • 01) Co už víme o elektrickém proudu - opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj elektrického napětí, obvod je složen z elektrických spotřebičů, které jsou vodivě spojeny - obvod je uzavřen
 2. Elektrický proud totiž podle okolností pochází lidským tělem nebo jeho částmi, vybírá si cestu s nejmenším vodivostním odporem a při průchodu poškozuje vnitřní orgány. I proud z běžné domácí elektrické zásuvky je nebezpečný, stejně tak je ale nebezpečná autobaterie
 3. elektrické napětí. Pokud je elektrický proud uzavřen, prochází jím elektrický proud. Napětí vzniklé tímto procesem se nazývá indukované napětí a vzniklý proud v uzavřeném obvodu indukovaný proud. Na čem závisí velikost indukovaného proudu Čím rychleji pohybuji magnetem, tím větší je indukovaný proud
 4. Elektrický proud v plynech. Proč se někdy nedaří pokusy z elektrostatiky? Pokus: Vezměme vzduchový kondenzátor (2 kovové desky proti sobě, mezi nimi vzduch) a nabijme ho. Připojme desky k elektroskopu - ten ukáže výchylku. Teď dáme mezi desky hořící zápalku
 5. Klíčové slovo: Elektrický proud Dvořák L.: Další nápady z Malé Hraštice: co lze měřit na člověku , Veletrh 18, Hradec Králové 2013 Některé partie fyziky lze učinit atraktivnější tak, že objektem, jehož vlastnosti měříme, je člověk
 6. Elektrický proud a jeho příiny Elektrický proud je uspořádaný pohyb ástic s elektrickým nábojem. ástice se uvedou do pohybu tehdy, pokud mají k dispozici cestu k místu, kde je elektricky nabitých ástic mén . Cestou může být jakákoliv látka, která obsahuje volné elektrony. Takovým látkám říkáme vodie. Elektrický proud je tím vtší, ím vtší množství nabitých.
 7. Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzik

• Všude, kde má stejnosměrný proud uvést něco do pohybu. Stejnosměrné motorky v hračkách, autíčkách, magnetofonech, větráku auta; ve všem, co je uváděno do pohybu v počítačích. • Tam, kde se mění elektrický signál na zvuk a obráceně. Velké magnety jsou v reproduktorech a reproduktorových soustavách Vždy v pondělí prozradíme, na jaké pokusy se můžete těšit a co si na středeční odpoledne připravit. Pokusy a vyrábění jsou určené pro děti od 5 do 12 let. Pošlete nám fotky, jak pokusy zkoušíte s dětmi a můžete vyhrát hravé dárky z VIDA

Má-li obvodem procházet trvalý elektrický proud, potřebujeme zdroj elektrického napětí. Zhotovíme si několik jednoduchých galvanických článků a prozkoumáme jejich vlastnosti. Základní potřeby: elektrody z různých kovů; sklenice; citron, citronový koncentrát, ocet, soda, kuchyňská sůl apod. voltmetr, vodič To je nějaký ucelený obvod, kterým protéká elektrický proud, tedy nabité částice. Součástí elektrického obvodu je rovněž něco, co chceme zapojit, rozsvítit, v našem případě třeba dioda. 2. Materiály dělíme právě podle toho, jestli elektrický proud vedou nebo nevedou na vodiče a izolanty, podobně je tomu u tepla Školní pokusy - Fyzika, 5. a 6. semestr 1) Propagační pokusy 2 Elektrický proud v kapalinách a plynech. Vodivost destilované vody. Nalijte do kádinky destilovanou vodu. Proud obvodem nebude procházet. Čistá voda nevede elektrický proud. Zjištěný výsledek však závisí na vhodně zvoleném typu a citlivosti měřidla Elektrický proud a teplo. Pokusy Anera von Weissbacha přinesly v roce 1898 vlákno osmiové, pokusy pozdějších vynálezců vlákna tantalová a nakonec v roce 1904 wolframová (o průměru méně než 0,05 mm), která jsou svinuta do tenké volně zavěšené spirály (vlákno se vlivem teploty roztahuje a smršťuje).. Cílem pokusu je zjištění co se stane s kompasem, pokud ho položíme k vodiči ve kterém prochází elektrický proud. Žáci tak snadno zjistí, že okolo vodiče s proudem vzniká magnetické pole, které vychýlí střelku kompasu od směru zemského magnetického pole

Elektrický proud jako děj a jako veličina - zápis do

Nevodiče (izolanty) nevedou elektrický proud, protože nemají volné elektrony. Zapojením obvodu dle schématu č. 1. zjistíme, že destilovaná voda je nevodivá. Chemicky čistá voda je vždy nevodivá. Proud v elektrickém obvodu bude procházet po postupném přidávání kuchyňské soli. Roztok kuchyňské soli je vodič Videoklip a text písně Elektrický valčík od Jaroslav Uhlíř. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud, byl to ten slavný den, . V paralelním zapojení na videu č. 1 byl záměrně jeden z rezistorů poškozen tak, aby jím neprocházel elektrický proud (jde o rezistor s odporem 100 Ω). Pokud našim studentům připravíme experiment i s tímto poškozením, můžeme jej tak nejen zpestřit, ale nastartovat další praktickou aktivitu - hledání způsobu.

Pokusy. Ohmův zákon - výsledky pokusu. napětí U/V 0,4 0,5 1,1 1,5 2,0 2,5 proud I/mA 3 5 11 16 20 25 Graf: obr. 2: VA charakteristika rezistoru (závislost proudu procházejícího rezistorem na napětí na něm) pro náš pokus. Naměřené hodnoty se odchylují od přímky z důvodu experimentálních chyb. Elektrický odpor. Elektrická síla pokusy. DOMC KOL: 1) Do homogennho magnetickho pole, jeho indukce je orientovna zleva doprava, umstte pm vodi s proudem tak, aby na nj psobila sla smrem a) nahoru, b) dol, c) dopedu, d) dozadu. Elektrický sporák je plně provozován pouze na elektrickou energii. Nepotřebuje tak ke svému elektrický sporák • příkon 3 700 W • tři litinové plotýnky • trouba s.

FyzWeb - videopokusy

Alessandro Volta vysvětlil Galvaniho pokusy a sestrojil první galvanický článek. Aby Volta přesvědčil . NAPOLEONA (TAJENKA) a získal tak prostředky pro další výzkum, sestrojil v roce 1800 sériovým zapojením mnoha takových článků Voltův sloup. Fyzikální hrátky - elektrický proud. Název výukového materiálu: Elektrický proud v polovodičích - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektrický proud v látkách Téma: Polovodivé látky, vlastní vodivost Nevlastní vodivost, polovodič typu N a P Dioda a její zapojení Použití diody Další součástky s PN přechody Stručná anotace.

Elektrický proud • Velmi jednoduchou pomůckou pro vysvětlení elektrického proudu jsou různá pera, zapalovače čí klíče od auta, které při zmáčknutí tlačítka dají lidově ránu. • Jsou konstruovány tak, aby člověk se dotýkal najednou tlačítka a druhého kovového plíšku Elektrický náboj je fyzikální veličina a vlastnost hmoty, která vyjadřuje schopnost působit elektrickou silou a způsobuje tuto sílu, pokud jsou nabitá tělesa umístěna do elektromagnetického pole. Jsou dva druhy elektrického náboje: kladný, přenášený protony, a záporný, přenášený elektrony.Pokud je celkový náboj roven nule, říká se, že je neutrální pokusy s tranzistorem a kondenzátorem. Př. 1: Sestav elektrický obvod s jednou žárovkou. Poté do obvodu sériov ě k žárovce p řidávej Pokud nasliníme prsty, proud procházející rukou se zv ětší a zv ětší se i proud, který tranzistor pustí do diody Anotace: Popis pokusu, kterým ověřujeme schopnost různých roztoků vést elektrický proud. Podpora výuky jazyka: Klíčové kompetence: Gymnázium » Kompetence komunikativní » používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu; Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody.

Tajemné malby naznačují, že staří Egypťané znali elektřinu

Elektřina v kovech - Teorie pro otrlé - Pokusy pro dět

Elektrický proud pokusy — pokus: elektrický proud z tužk

Elektrický proud v kapalinách. destilovaná voda nevede elektrický proud, protože neobsahuje žádné volné částice s elektrickým nábojem. pokud do ní nasypeme kuchyňskou sůl (NaCl), proběhne chemická reakce - NaCl se rozloží na kationty Na+a anionty Cl- (vzniknou tedy částice s elektrickým nábojem elektrický proud, neboť v jejím okolí je elektrická rovnováha nábojů. Pokud však spojíme sériově dvě chemicky různé elektrody, např. elektrodu měděnou a zinkovou, umístěné ve zředěné kyselině sírové, dostaneme chemický zdroj elektrického proudu, v tomto případě Voltův článek (Obr.1.5a) Pokusy na účinky elektrického proudu: - světelný (žárovka svítí) - zvukový (zvonek zvoní) - tepelný (vodič se zahřívá) Prochází-li vodičem elektrický proud, vodič se zahřívá. - Tohoto jevu se využívá v tepelných elektrických spotřebičích. To jsou zařízení, v nichž se vodiči zahřátými průchodem.

Video: Pokus: Elektrický proud z tužky - YouTub

Elektřina z citronu: Zkuste doma rozsvítit malou ledku

Brzy začneme probírat téma Elektrický obvod. Předtím, než začneme s projektem a pokusy, se v rámci úvodní hodiny seznámíme se základní terminologií. V 1. prezentaci se nachází informace o tom, co je to elektrický obvod a jak jej můžeme sestavit. Také si řekneme, jaké schematické značky používáme pro schematické znázornění elektrického obvodu Některé bakterie jsou známé tím, že samy od sebe vytvářejí elektrický proud. Tak proč toho nevyužít? Už dříve se objevily pokusy zapřáhnout takové bakterie do baterií nebo palivových článků. Nebyly ale příliš úspěšné. Vědci to ale nevzdávají. Výzkumný tým německého Karlsruhe Institute of Technology.

Elektrický proud v kapalinách - Elektrický proud v plynech 1. Elektrický proud v kapalinách. Pojmy katoda, anoda, elektrolyt. Pohyb kationtů a aniontů. Chemická rovnice. Praktické využití elektrolýzy. Vznik elektromotorického napětí. Polarizace. Članky. 2. Elektrický proud v plynech. Výboje. Ionizace Historické pokusy z elekt Ampére jako první odlišil pojmy elektrické nap ětí a elektrický proud. Především poznal podstatu elektrického proudu jako pohybujících se náboj ů. Zkoumal magnetické vlastnosti elektrického proudu. Pomocí známého pravidla pravé ruky ur či Elektrický proud; Elektromagnetické kmitání a vlnění Video obsahuje 3 lehké fyzikální pokusy. Vyjádření odborné poroty. Ahoj Kristýno a Johano,. 018, Elektrický proud v kovech, Odpor vodiče - drátu - závislost na délce, Ohmův zákon, napětí, proud, odpor vodiče, voltmetr, ampérmetr, pasco 2 Pružný ráz 1. roční

Displej je navíc podsvícený pomocí LED diod, učivo Elektrický proud v polovodičích - polovodičová dioda, Základní pojmy kvantové fyziky - kvantování energie a čárový charakter emitovaného světla Některé pokusy ve fyzice s využitím mobilního telefonu. Odraz elektromagnetického vlnění. Parabolický reflekto Jednotlivé materiály lze využít v kterémkoli ročníku druhého stupně základní školy, v souladu s příslušným ŠVP a IVP. Fyzika 8 obsahuje tato témata: Základy elektřiny a magnetizmu (magnet, kompas, magnetická síla, elektrická síla a náboj, elektrický proud, elektrický obvo.. Po sepnutí spínače žárovka svítí, proud obvodem protéká. (Demonstrátor změnil polaritu zdroje a prohodil vodiče vedoucí k ampérmetru tak, aby proud vstupoval do kladné zdířky zdroje, která je uprostřed.) 5. Po sepnutí spínače žárovka nesvítí, obvodem neprotéká (měřitelný) proud. DIODOVÝ JEV Elektrický proud; Elektromagnetické kmitání a vlnění Video obsahuje tři jednoduché pokusy s tematikou atmosférického tlaku založené na principu vytvoření podtlaku v uzavřené nádobě. Vyjádření odborné poroty. Ahoj Simono

Pokusy nás baví 1 - Van der Graaffův generátor (HD) - YouTub

elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem elektřina probíhá skrz spotřebiče i skrz rostliny a živočichy v přírodě dochází např. k piezoelektrickému jevu při deformování krystalu - když třeme dva křemeny o sebe, vzniká napětí, které vyprodukuje elektrický nábo Elektrický proud se od místa styku blesku se zemí šíří půdou jako kořeny stromu - na povrchu půdy vznikají velké rozdíly elektrického potenciálu. Pokud v tom okamžiku stojíte s chodidly u sebe, pak je rozdíl potenciálů (napětí) nepatrný, pokud stojíte rozkročeni, může být napětí mezi chodidly veliké

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech Elektrický proud v polovodičích Otázky z kapitoly El. proud v kapalinách, plynech a polovodičích Menu Úvod; Pokusy; Prezentace; Náměty na výlety; Fyzika na internetu; Fyzikální applety; 7. třída; 8. třída; 9. třída; Používané učebnice Příčinou elektrického stavu těles je elektrický náboj. Tohoto jevu se využívá např. v laserové tiskárně. To jestli je těleso zelektrované zjišťujeme elektrickým kyvadélkem. Pro popis elektrického stavu tělesa se vyžívá elektrický náboj. Elektrický náboj značíme písmem Q a jednotkou je Coulomb S výsledky jeho bádání se seznámil francouzský fyzik André Marie Ampére (1775 - 1836), který poté zjistil, že na sebe vzájemně působí silami i vodiče, kterými prochází elektrický proud. Těmito pokusy byla prokázána přítomnost magnetického pole v okolí vodičů s proudem pokusy_s_elektroskopy.pdf [951 KB] Alobalové kondenzátory Jak ověřovat vztah pro deskový kondenzátor pomocí alobalou, plastové kapsy a měřiče kapacity. 29.Elektrický proud v elektrolytech Elektrolyt, elektrolytická disociace, elektrolýza Roztoky kyselin, zásad a solí, popř. jejich taveniny, které vedou elektrický proud, se nazývají elektrolyty Elektrolytická disociace je děj, při kterém nastává rozpad látky na ionty způsobený rozpouštědlem; je to samovolný proces, který končí dosažením rovnovážného stavu, při.

Školní pokusy - 6

Pokusy: Statická elektřina - ČT edu - Česká televiz

Sladká voda vede elektrický proud málo, slaná mořská voda však vodivá je, i když výrazně méně než kovy. Tajná ponorka. První MHD motor zkonstruovali Američané. V šedesátých letech uskutečnili pokusy s magnetohydrodynamickým (MHD) pohonem lodí Elektrický proud v kovech 088, Elektrický proud v kovech, Ohmův zákon, napětí, proud, odpor vodiče, Sériové zapojení rezistorů, žárovka, předřadný odpor, 2 Účinky proudu - zahřátí vodič

FyzWeb - debrujáři

LED v solném roztoku — Sbírka pokus

Pokusy z elektřiny a magnetismu Jednoduchý elektrický obvod. Pro demonstraci použijeme vzduchový polštář např. ELWE (Didaktik Skalica), vodiče modelujeme pomocí kanálů, které vytvoříme na vzduchovém polštáři. Tyto kanály jsou ohraničeny magnetickými bariérami Elektrický proud Schematické zna čky Elektrický obvod, zdroje Zapojení sériové a paralelní Elektrický proud Elektrické nap ětí Měření elektrického proudu a nap ětí 8 rozhovor vlastní zkušenost z praxe pokusy zapojování obvod ů pozorování ov ěřování práce ve dvojicích vyhledávání informac

Že elektrický proud může ovlivňovat blízké magnety, fyzikové zjistili už před dvěma sty lety. Podíváme se, jak to s tím vlivem je a jaké magnetické pole kolem sebe vodiče s proudem budí. 1. V několika speciálních případech, například pro pole dlouhého rovného vodiče, půjde magnetické pole určit snadno. 2. FYZIKÁLNÍ POKUSY ; Jak se zvětšuje síla. Jak se promítají obrazy. Proč se zahřál kovový kroužek? Jak se dělají blesky. Voda vařená v papíru. Potápěč ze zkumavky. Udržíte vodu v sítu? Třaskavý plyn. Jak vzniká elektrický proud. Jak se odráží zvuk. Co se děje s látkami při zahřátí. Fyzika a lidské tělo

Pokusy ve fyzice - Elektromagnetické jevy - WagnerovoPokusy se žabími stehýnky italského anatoma Luigi GalvanihoPPT - Redoxní děje PowerPoint Presentation, free download
 • Jak přehrát soubory z pc do iphone.
 • Žralok obrovský.
 • Operace měkkého patra u psa cena.
 • Cumulonimbus capillatus.
 • Irish boy names.
 • Kam s obrazy.
 • Pc samsung kies.
 • Jehnesan.
 • Výrobky z ovčí vlny brno.
 • Kfc wiki.
 • Rock the boat.
 • Festo výpočet spotřeby vzduchu.
 • Csgo summer major.
 • Osfm vs osfl.
 • Twilight new moon online cz titulky.
 • Jak dát tapetu do akvária.
 • Argentinské tango ostrava.
 • Jak voní bílé pižmo.
 • Vsetin prostejov live.
 • Dotace na stavbu svépomocí.
 • Csgo summer major.
 • Night sight.
 • Iphone se datart.
 • Nejkrásnější milostné dopisy.
 • Mars opportunity.
 • Opar na rtu zubní pasta.
 • Reeva stempak.
 • Tupolev tu 160m2.
 • Activa litinový gril na dřevěné uhlí.
 • Požadavky na parkovací místa.
 • Drevodomy.
 • Lego tlapková patrola.
 • Intenzita osvětlení obývací pokoj.
 • Dubové schodnice cena.
 • Kašpárek v rohlíku nové cd.
 • Trvalá vlasy cena.
 • Pyrocom.
 • Akord f moll.
 • Vysočina salám cena.
 • Festo výpočet spotřeby vzduchu.
 • Emoj flags.