Home

Fluor skupenství

Fluor, chemický prvek F, popis a vlastnost

Fluor je extrémně reaktivní plyn, který se ochotně až explozivně slučuje s téměř všemi prvky. Je proto velmi obtížné jej připravit v elementární podobě. Poprvé se to podařilo až roku 1886 Henrimu Moissanovi, přestože ve formě svých sloučenin (apatit, kyselina fluorovodíková) byl znám chemikům již od 16. století zrak (lesk, skupenství, rozpustnost ve vodě, barva, tvar, hrubost); hmat (skupenství, tvar, hrubost, vodivost fluor, chlor, vzácné plyny. 3. značka prvku název prvku protonové číslo počet elektronů kov/ polokov/ nekov Auzlato79 79 kov Nasodík11 11 ko

Rok objevu: Objevitel: 1886: Henri Moissan (1852-1907) Copyright © 1998-2020 Jan Straka Všechna práva vyhrazena. English versio Do skupiny halogenidů řadíme fluor, chlor, brom a dusík. Pro tuto skupinu prvků je typická nízká reaktivita. Fluor je prvek, který je součástí PVC. Velmi významným prvkem z této skupiny je chlor. Ten se vyskytuje v pevném skupenství. Využíváme ho nejčastěji při dezinfekci krvácejících ran Jakého skupenství je fluor? Příspěvek od Habina » stř 13. lis 2019 9:14:41 . Potřebuji znát odpověď na otázku jakého skupenství je fluor? Když uvedu že plynného je to špatně Vlastnosti; Výskyt v přírodě; Výroba a využití; Chemické vlastnosti jodu. Chemický prvek jod je šedočerná, kovově lesklá, tuhá látka, která již za normální teploty sublimuje. Jod je méně reaktivní než ostatní halogeny. Snadno reaguje s fosforem, železem a rtutí.S vodíkem reaguje jod neochotně, s kyslíkem se přímo neslučuje, nepřímo lze připravit oxid.

Kritický tlak [MPa] 5,172. Atomový poloměr [pm Fluor má 9 protonů, tudíž jeho elektronový obal se musí skládat z 9 elektronů. Po přijetí jednoho elektronu vzniká fluoridový anion, který má stejnou elektronovou konfiguraci jako neon. celková elektronová konfigurace atomu fluoru (zkrácená - s využitím nejbližšího předchozího vzácného plynu) F 0: 1s 2 2s 2 2p 5 F 0. Skupenství při 20°C: plynné (g) Výskyt: Kazivec (fluorit) - CaF 2. Kryolit - Na 3 AlF 6. Vlastnosti: Fluor je žlutozelený plyn. Má největší elektronegativitu. Fluor je biogenní prvek a je pro člověka i živočichy nutný. Sloučeniny Fluoru jsou složkou kostí a zubů. Jeho sloučeniny jsou obsaženy v pitné vodě

Fluor - Periodická soustava prvk

 1. An Entity of Type : chemical element, from Named Graph : http://cs.dbpedia.org, within Data Space : cs.dbpedia.or
 2. Přeměny skupenství Tání a tuhnutí. Tání - děj, při kterém se pevná látka mění v látku kapalnou - způsobené dodáním tepla - krystalické pevné látky - mění skupenství při tzv. teplotě tání - odlišná pro různé látky - dokud se nepřemění celé množství látky teplota se neměn
 3. Skupenství: Oxidační číslo: Fluor. Fluorum. Fluorine. F. 9. 18,99. VII.A. 2. plynné-I . Fluor se vyskytuje v tělních tekutinách jako fluoridový iont nebo kyselina fluorovodíková. Funkce. Fluor tvoří nerozpustné soli s více prvky. Jsou to buď jednoduché soli s Ca, Mg, Fe nebo komplexní soli s Ca a P. V kostech a v zubech jsou.

Učebnice chemie - flou

 1. Fluor patří k chemickým prvkům, který má své příznivce i odpůrce, co se týče zastoupení v naší potravě. Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní. Byl teoreticky znám, ale vyrobit se ho podařilo teprve roku 1886 Henrimu Moissanovi, který za to obdržel.
 2. je takové skupenství, kdy soudržné síly mezi částicemi jsou tak malé, že se pohybují nezávisle v celém prostoru, který mají k dispozici. Značí se (g). Některé prvky mají jednopísmenný symbol, např. vodík H, fluor F, většina má však symbol dvoupísmenný, např. vápník Ca, chlor Cl
 3. Fluor, chlor, brom, jod - kdo by neznal tyto reaktivní prvky z pravé části periodické tabulky. Jejich poznávání, to jsou příběhy triumfů i Nobelovy ceny, ale také omylů a nebezpečí. Sedmnáctou skupinu periodické tabulky tvoří takzvané halogeny : fluor, chlor, brom, jod a radioaktivní astat
 4. Jakého skupenství je Brom? kapalné. pevné. plynné. Jakého skupenství jsou Fluor a Chlór? plynné, kapalné. pevné, plynné. plynné, plynné. Čím se mění vlastnost Polokovů? s druhem dalších smíšenin kovů. s teplotou. s radiaktivními změnami. Který Nekov je krystalický se žlutou barvou? Fosfor. Chlór. Síra. Co se.
 5. Kontrola: Chlór je žlutozelený plyn, dráždí oční sliznici, je těžší než vzduch, má dezinfekční a bělicí účinky. Je dobře rozpustný ve vodě. Jód je šedočerná, pevná látka, nerozpustná ve vodě, rozpustná v lihu na jodovou tinkturu. Zahříváním jód sublimuje, přechází z pevného skupenství přímo v plyn

Ještě jsem naznačil, že existuje i čtvrté skupenství, ale moc jsem ho nerozebíral, protože to většinou nepatří do základů chemie. Nicméně v komentářích k videu se objevilo několik příspěvků na toto téma. Takže jsem se rozhodl, že teď ke čtvrtému skupenství něco řeknu. Čtvrté skupenství je plazma We visit a fluorine expert to finally show you this incredibly reactive element in action. Our thanks to Eric Hope at the University of Leicester. More links.. Fluor je žlutozelený plyn pronikavého zápachu. V kapalném skupenství se vyskytuje jako světle žlutá kapalina. V kapalném skupenství se vyskytuje jako světle žlutá kapalina. Fluor má ze všech chemických prvků nejvyšší elektronegativitu a jedná se o mimořádně reaktivní chemický prvek nekovy podle skupenství a podle jejich za řazení do skupin PSP. Popíší vlastnosti nekov ů a polokov ů, vyjmenují nejznám ější z nich a p řiřadí k nim jejich použití. 2 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - fluor - nažloutlý ply

Učebnice chemie - skupenství láte

1.2 Kapalné skupenství Kapaliny zaujímají tvar dle nádoby či prostředí, ve kterém se nachází. Ačkoliv by měla být ideální kapalina nestlačitelná, u reálných kapalin je mírné stlačení pozorovatelné. Společně s plyny jsou kapaliny tekuté (kapaliny i plyny se nazývají souhrnným názvem tekutiny).Částice kapalin nejsou vázány v pevné mřížce, jako tomu je u. 9F fluor 7 2 2s22p5. 17Cl chlor 7 3 3s23p5 V pevném skupenství má voda (led) šesterečnou krystalickou strukturu. Vazebný úhel H-O-H, na rozdíl od plynné molekuly, odpovídá přesně tetraedrickému uspořádání a je 109°28´ Skupenství je stav tělesa z termodynamického hlediska. Skupenství rozeznáváme: 1. Pevné - potenciální energie molekul je značně větší než jejich kinetická energie, proto se molekuly pohybují jen v blízkosti jednoho bodu, nemohou se vzájemně vyměňovat Fluor 9F 3,98 C-F 1,43 kovalentní polární Chlor 17 Cl 3,16 C-Cl 0,61 kovalentní polární Brom 35 Br 2,96 C-Br 0,41 rivátů, a tak se vyskytují v kapalném či plynném skupenství. Body tání a varu se rovněž zvyšují s rostoucím protonovým číslem vázaného halogenu, jak je patr Neodym Atomové číslo 60 Relativní atomová hmotnost 144,242(3) amu Elektronová konfigurace [Xe] 4f4 6s2 Skupenství Pevné Teplota tání 1024 °C, (1297 K) Teplota varu 3074 °C, (3347 K) E... Celý referá

Halogeny - referaty-seminarky

FLUOR 9F - ox. čísla: -I , 0 - snadno sublimuje - přechází do plynného skupenství - získává se z popela mořských chaluh - biogenní prvek - jen nepatrně se rozpouští ve vodě, lépe se rozpouští v roztoku jodidu draselného (KI) za vzniku tzv. Lugolova roztoku (jodjodkalium) KI + I2 ( KI Čistý fluor je sice oxidační činidlo, ale v těchto sloučeninách je obsažen ve formě fluoridů, tak že se již více redukovat nemůže, ale zase kyslík nebo chlor je v těchto sloučenichách oxidačním stavu +I, tedy je schopen zoxidovat více materiálu než elementární kyslík Halogeny jsou prvky 17. skupiny PSP, tedy fluor, chlor, brom a jod. Občas se sem řadí i astat. Halogeny by se daly přeložit jako solotvorné, což je výstižné, protože rády tvoří soli. Ve sloučeninách se halogeny obecně značí X Jejich skupenství (fáze) závisí na molární hmotnosti, jinak též řečeno na počtu atomů uhlíku v řetězci. Tři nejjednodušší alkeny - ethen, propen a buten - jsou plyny, alkeny s 5 až 16 uhlíky kapaliny a vyšší pevné voskovité látky. Chemické vlastnosti. Alkeny jsou poměrně stálé sloučeniny

Halogeny - Wikipedi

Snadno tvoří anionty. Nekovů je celkem 16, nachází se v levé části PSP. Patří k nim vodík, helium, uhlík, dusík, kyslík, fluor, neon, fosfor, síra, chlor, argon, brom, krypton, jód, xenon a radon. Většina nekovů se vyskytuje v plynném skupenství, ale některé se vyskytují ve skupenství pevném a kapalném Chemická rovnice je symbolický zápis chemické reakce, reaktanty jsou obvykle na levé straně a produkty na pravé. Chemická rovnice musí být vyčíslena, tzn. u neredoxních procesů musí souhlasit počty atomů na levé a pravé straně, u redoxních dějů musí souhlasit i počet uvolněných a spotřebovaných elektronů, příp. náboje na obou stranách rovnice Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi Find patient medical information for Bromsite Ophthalmic (Eye) on WebMD including its uses, side effects and safety, interactions, pictures, warnings and user ratings Bromine | Br2 | CID.

Skupenství chemických prvků - webzdarm

 1. Prvky v plynném skupenství. Prvky, které mají ve svém názvu 5 písmen. selen. uhlík. fluor. Prvky, které mají ve svém názvu 4 písmena . síra. brom. chlor. Prvky, jejichž chemická značka začíná písmenem A stříbro. arsen. argo
 2. Fluor (F) Latinský název: Fluorine Chemická skupina: halogeny Skupenství: plyn Protonové číslo: 9 Hmotnostní číslo: 18.9984032 Elektronegativita: 3.98 Elektronová konfigurace: [He] 2s2 2p5 Objeveno v roce: 1670 Chlorum (Cl) Latinský název: Chlorine Chemická skupina: halogeny Skupenství: plyn Protonové číslo: 17 Hmotnostní.
 3. pevné skupenství, mékké (dají se krájet nožem), lehké, nestálé na vzduchu, prudce reagují s vodou (uchovávají se v petroleji), dobte vedou Fluor - žlutý plyn, jedovatý Chlor - žlutozelený plyn, jedovatý - za l.sv. války zneužit jako otravná bojov
Plakáty kovy/nekovy

Halogeny - Chemie - Referáty Odmaturu

Fluor (latinsky Fluorum) je nekovový prvek, značně toxický, zelenožlutý plyn, chemicky mimořádně reaktivní. Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou Patří k nim chlor, fluor, brom, jod. Kolik valenčních elektronů mají halogeny? Kontrola. Halogeny mají 7 valenčních elektronů (jsou umístěny v VII.A skupině). Sublimace je přeměna skupenství z pevné na plynné. Sublimaci můžeme použík např. k přečištění znečištěného jodu. Sublimuje např. jod, naftalen nebo.

Je dobře rozpustný ve vodě. Jód je šedočerná, pevná látka, nerozpustná ve vodě, rozpustná v lihu na jodovou tinkturu. Zahříváním jód sublimuje, přechází z pevného skupenství přímo v plyn. Bróm je červenohnědá, jedovatá kapalina. Fluór je žlutý, jedovatý plyn Testy na značky prvků a názvosloví sloučenin. Teorie a především testy na prvky Periodicke soustavy prvků, vzorce a názvy oxidů, sulfidů, ditridů, halogenidů, hydroxidů a bezkyslíkatých a kyslíkatých kyselin

Skupenství: plynné Krystalová struktura: kubická Hustota 1,696 kg/m 3 (—) Magnetické vlastnosti: nemagnetický Teplota tání: 52,53 K (−218,62 °C) Teplota varu: 85,03 K (−188,12 °C) Molární objem (F 2) 11,20 · 10 −3 m 3 /mol Skupenské teplo varu (F 2) 6,54 kJ/mol Skupenské teplo tání (F 2) 0,510 kJ/mol Tlak nasycené. Skupenství záleží na délce řetězce. C 1 - C 4 plyny C 5 - C 17 kapaliny Například (první vzorec na obrázku) fluor má vyšší protonové číslo než uhlík, proto má číslo 1 (má vyšší prioritu), na druhé straně zase srovnáváme vodík s uhlíkem (srovnáváme ho s uhlíkem, protože je zde navázána methylová.

Vlastnosti Fyzikálne vlastnosti. Všetky halogény vytvárajú dvojatómové molekuly X 2, molekuly sú prítomné vo všetkých troch skupenstvách (napr. kryštálovú struktúru jódu tvoria molekuly I 2 usporiadané vo vrstvách). Dvojatómové molekuly sú nepolárne, preto sa halogény rozpúšťajú v nepolárnych rozpúšťadlách (jód sa dobre rozpúšťa v sírouhlíku, etanole. Mají různá skupenství. F, Cl, Br, I, (At - je radioaktivní) Fluor F 2. nazelenalý plyn. má největší elektronegativitu - reaguje velmi prudce až explozivně s prvky. je jedovatý. - v zubní pastě - posiluje sklovinu - výroba plastů - teflon - např.nádobí. Kyslík (chemická značka O, latinsky Oxygenium) je plynný chemický prvek, tvořící druhou hlavní složku zemské atmosféry.Je biogenním prvkem a jeho přítomnost je nezbytná pro existenci většiny živých organismů na této planetě.Autorem jeho českého názvu je Jan Svatopluk Presl. Při dýchání vzduchu o obsahu kyslíku větším než 75 % (za normálního atmosférického. Vlastnosti jednotlivých skupenství Pevné skupenství Pevné látky můžeme rozdělit na krystalické a amorfní.. Kapaliny jsou spolu s pevnými látkami a plyny jedním ze 3 základních skupenství hmoty ; V pevném skupenství jsou částice velmi těsně u sebe. Působí na ně velké přitažlivé síly

Fluor může způsobit nevratnou ztrátu draslíku v lidských krvinkách. Fluor zvyšuje vylučování železa - tudíž vede k chudokrevnosti. Dokonce i při 10 mg na litr způsobuje fluor chudokrevnost, lymfocytopenii a leukopenii. Úroveň vitaminu B12 v krvi je snížena Skupenství a fázové přeměny (4/9) · 11:39 Van der Waalsovy síly Van der Waalsovy síly: disperzní síly, coulombické síly, dusík, kyslík, fluor, ale chlor je dost elektronegativní. Takže kdybych měl chlorovodík, atom chloru má 7 elektronů a jeden elektron bude sdílet s vodíkem. Tedy, sdílí jeden elektron s vodíkem. Rok objevu: Objevitel: 1774: Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) Copyright © 1998-2020 Jan Straka Všechna práva vyhrazena. English versio Boseho-Einsteinův kondenzát, Chrome, iter, skupenství, termiti Dvoustáosmdesátáosmá sada odkazů Continue reading Zajímavé články ve dnech 19. 11.-25 z těchto čtyř prvků: fluor, chlor, brom nebo jod. 2. Zakroužkujte správnou odpověď: a)Halogenderiváty uhlovodíků se vyskytují: pouze v pevném skupenství ve skupenství kapalném a pevném ve skupenství pevném, kapalném i plynném pouze v plynném skupenství b) Halogenderiváty uhlovodíků

PPT - Předmět : Chemie Ročník : 8

Video: Periodická tabulka prvků: Fluor

název skupenství barva fluor plynné žlutozelená chlor plynné zelenožlutá brom kapalné červenohnědá jod pevné šedočerná Příprava: 1. průmyslová - elektrolýzou tavenin nebo vodných roztoků halogenidů např. solanky (roztok NaCl ve vodě, chlor se vyvíjí na anodě) - (ukázka n Fluor (ve formě sloučenin) se přidává do zub-ních past a dříve se také záměrně fluoridizovala pitná voda. Fluoridizovaná zubní sklovina je odolnější vůči kyse- Na fotografii žáci pozorují vlastnosti jodu (barva, skupenství) - jod je stříbrolesklá pevná látka charakteristického zápachu (dezinfekce) A8 07 halogeny.notebook 1 April 02, 2020 Halogeny jsou prvky VII. A skupiny Doplň ke značce protonové číslo 9 17Cl F Br 35 53I F Cl Br Na kometě byl nalezen fosfor v pevném skupenství. Vznik života na Zemi je doposud stále nerozlousknutou záhadou. Existuje několik teorií, jakým způsobem se na naši planetu dostal. Hypotéza, že byl dopraven pomocí komet a jiných vesmírných těles, byla nově podpořena nálezem fosforu v pevném skupenství na jedné z nich Upozornění. Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz

Fluorid zlatičný je anorganická sloučenina se vzorcem Au2F10 (dimer) (Monomerní forma se v pevném skupenství nevyskytuje). Nový!!: Fluor a Fluorid zlatičný · Vidět víc » Fluorit. Fluorit, česky kazivec, je krychlový minerál skládající se z fluoridu vápenatého, CaF2. Nový!!: Fluor a Fluorit · Vidět víc » Fluormetha Klíčová slova: Halogeny - fluor, chlor, brom, jod, charakteristika - barva, skupenství. Druh učebního materiálu: Pracovní list Soulad se ŠVP: Je plně v souladu se ŠVP - Strom Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k učení, kompetence k řešení problému, kompetence pracovn 2) Přiřaďte k halogenu jeho skupenství za normálních podmínek . Fluor pevné. Chlor kapalné. Brom plynné. Jod plynné . 3) Vyberte správnou barvu a poté si napište písmenko, které je v závorce u vybrané barvy

V těle člověka - fluor zubní sklovina, chlor kyselina v žaludku, jod hormon štítné žlázy. Vlastnosti: jedovaté, leptají sliznice (úst, dýchacích cest), dráždí ke kašli. Skupenství - fluor a chlor plyny, brom kapalina, jod pevná látka. Využití teflon přechod z pevného na plynné skupenství struma sůl kamenná (chlorid sodný) sublimace zbytnění štítné žlázy při nedostatku jodu Vysvětli pojmy: jodová tinktura - dezinfekce - yperit Dané prvky rozdělte podle skupenství Mezi halogeny patří: jod, brom, fluor, dusík, chlor. Všechny halogeny tvoří tříatomové dvouatomové molekuly. V domácnosti nejpoužívanější sloučeninou chloru je chlorid sodný NaCl používaný pod názvem soda kuchyňská sůl .. elektrotechnické materiály - Personalizace výuky prostřednictvím

fluor barva, skupenství: hodnota elektronegativity ve srovnání s ostatními prvky PSP: (nejvyšší / střední / nejnižší) použití: přidává se např. do past nebo vod (výrazně snižuje ) chlor vliv na sliznice: použití: k papíru, textilu k vody (zničení choroboplodných zárodků, bakterií) - SAVO vyrábí se z něho Skupenství odpadů z chemické výroby. Odpady z chemické výroby se dělí na skupenství plynné, kapalné a tuhé. Plynný odpad. Plynný odpad může pocházet jednak přímo z vlastních technologických výrobních procesů (chlór, sulfan, chlorovodík, fluorovodík, fluór a jeho sloučeniny apod.), jednak z energetických jednotek. Můžete si ji dopřát i jako zdroj mnoha minerálů - obsahuje hořčík, fosfor, draslík, měď, železo, vápník a fluor. Patří také mezi potraviny dobré pro chrup: fluor, třísloviny a kakaové máslo vytvoří při rozkousání na povrchu zubů povlak, který chrání před aktivitou bakterií Prvek Molekula Skupenství Vzhled Nebezpečí fluor chlor brom jod Přes svoji nebezpečnost jsou halogeny využívané látky, zjisti, k čemu slouží. 1) Fluor - _____ 2) Chlor -.

Objevování prvků 3: Krásné i nebezpečné halogeny - ČlánkyUčebnice chemie - kyslíkZákladní vlastnosti látek | E-ChemBook :: MultimediálníPPT - Halové prvky PowerPoint Presentation, free downloadPPT - 17 skupina PowerPoint Presentation, free downloadTOP5: Děsivá raketová paliva | kosmonautixPPT - Struktura obchodního dopisu a obchodní smlouvyPPT - Halogeny PowerPoint Presentation, free download - ID

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK. Jedna látka se může vyskytovat jako plynná, kapalná nebo pevná. Tyto tři stavy téže látky nazýváme skupenství plynné, kapalné a pevné. Změnou skupenství rozumíme fyzikální děj, při němž se mění skupenství látky. Přehled skupenských změn ukazuje obr. 65 Fluor se v zemské kůře vyskytuje jako 13. nejrozšířenější prvek (na dvanáctém místě je mangan 1060 ppm a na čtrnáctém místě baryum 390 ppm). V zemské kůře je fluor přítomen v koncentraci 544 ppm (mg/kg). Voda oceánů obsahuje pouze přibližně 1 mg F/l, tento nízký obsah je způsoben tím, že většina fluoridů je ve vodě nerozpustná FLUOR 9 F. Žlutozelený plyn, jedovatý, nejreaktivnější ze všech prvků. Reaguje se všemi nekovy (kromě kyslíku a dusíku), z běžných kovů odolává pouze zlato a platina. Rozkládá vodu: 2 F 2 + 2 H 2 O a 4 HF + O 2. Sloučeniny: HF - fluorovodík je ostře páchnoucí plyn, který leptá sliznice - méně reaktivní než fluor, těžší než vzduch - ze všech halogenů má nejrozsáhlejší použití - toxický plyn ostrého štiplavého zápachu (v r. 1915 použit německými vojáky jako první bojový Skupenství Barva Využití F2 Cl2 Br2 I Rozdělení prvků Neexistují dva prvky, které by měly shodné všechny vlastnosti, přesto některé skupiny prvků mají vlastnosti velice podobné a můžeme je podle nich třídit Skupenství za normálního tlaku se změní, když se pohybujete dolů ke skupině. Fluor a chlor jsou plyny, přičemž brom je kapalina a jód a astat jsou pevné látky. Očekává se, prvek 117 bude také pevný za normálních podmínek

 • Pan cuketka cuketa.
 • Páchnoucí pes.
 • Bohové olympu bazar.
 • Rx bourbon buy.
 • Šachy offline.
 • Maminka databaze knih.
 • Co z arónie.
 • Haussmanizace paříže.
 • Mléčná jednotka.
 • Jak se pije bourbon.
 • Domov alzheimer roztoky ceník.
 • Cel tec actionpro x7.
 • Ergonomické nosítko ergobaby.
 • Mhmp kontakty.
 • Afro shop praha.
 • Protézy horních končetin.
 • Jak se rychle zbavit akné na rukou.
 • Proč přírodní živly útočí.
 • Zlatnictví rýdl zkušenosti.
 • Jak dlouho se kojí.
 • Black mirror waldo actress.
 • Lemur vari.
 • Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku vzor.
 • Vyšetření žil praha.
 • Penzion starý mlýn jetřichovice českosaské švýcarsko.
 • Dům přátel new york.
 • Clenbuterol vysledky.
 • Teleskopický držák truhlíků.
 • Minimální mzda evropa 2019.
 • Torty od mamy časopis.
 • Nábytek kika plzeň 8 černice otevírací doba.
 • Delfinárium egypt.
 • Produkce akce.
 • Muréna skvrnitá.
 • Caramilla.
 • Jak uvést vernisáž.
 • Baroko brno.
 • Instagram blog.
 • Starosta trhanov.
 • Bulgur apetit online.
 • Čeští malíři obrazů.