Home

Chlorace benzenu

Chlorbenzen - Wikipedi

Elektrofilní halogenace - Wikipedi

 1. Chlorace vyšších alkanů je podobná jako u methanu, jen směs produktů je pestřejší. Chlorace ethanu do prvního stupně vede ke vzniku chlorethanu , který může podléhat další chloraci za vzniku dvou různých dihalogenderivátů (1,1 - dichlorethanu a 1,2 - dichlorethanu)
 2. Bromace benzenu. Schématický zápis + katalyzátor FeBr 3 -HBr: Podrobný zápis. Bromid železitý je Lewisova kyselina a chlorace benzenu: bromace benzenu: nahoru, reakční mechanismy , alkany, areny, organická chemie,go home.
 3. Podobným způsobem probíhají halogenace (chlorace, bromace) benzenu, ethylbenzenu, také naftalenu (vzniká 1-chlornaftalen a 1,4-dichlornaftalen). Nižší aromatické halogenderiváty se používají jako kvalitní organická rozpouštědla a spolu s ostatními jako výchozí suroviny k výrobě ostatních derivátů, zejména.
 4. E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky - MojeChemi

Chlorace methanu začíná iniciací homolytickým štěpením vazby v molekule chloru zvýšenou teplotou nebo UV zářením: Cl2 = Cl. Z benzenu vzniká adicí vodíku cyklohexan, adicí chloru 1,2,3,4,5,6 hexachlorcyklohexan (HCH) Monocyklické areny: Charakteristická je elektrofilní substituce. 1. třídy. 2. třída- alkyly (R) - NH 2- halogeny (X)- OH-è řídí substituci do polohy orto a para. Mezomerní efekt- volný elektronový pár je vtahován do benzenového jádra è dochází k posunu elektronů v jádře a zvýší elektronovou hustotu v poloze orto a para- COOH- SO 3 H- NO 2è řídí substituci do polohy met - Chlorace ethenu (vzniká 1,2-dichlorethan) - Hydrochlorace ethenu (vzniká chlorethan) - Hydrochlorace propenu (vzniká 2-chlorpropan) - Hydratace ethenu (vzniká ethanol) - Hydratace propenu (vzniká isopropylalkohol / propan-2-ol) 2) Radikálová adice (A R) - Hydrogenace ethenu (vzniká ethan

ELU

» chlorace benzenu #1 27. 04. 2015 12:54 — Editoval O.o (27. 04. 2015 18:17) mariana2 Zelenáč. Takový je mechanismus bromace benzenu. Pokud byste chtěli vidět adici jiného halogenu na benzenové jádro, ukážeme si, jak probíhá chlorace. Na začátku je benzenové jádro a k němu chceme přidat chlor. Použijeme na to Cl₂. Katalyzátorem bude AlCl₃, chlorid hlinitý nebo FeCl₃. Je jedno, který katalyzátor použijeme Vazebné poměry v molekule benzenu: - molekula planární (plochá, dvojrozměrná) - 6-ti elektronový delokalizovaný π-systém stabilita systému!! chování odlišné od nenasycených uhlovodíků Další vlastnosti: - kapaliny nebo pevné látky - bod varu, bod tání - vůně, karcinogenit

Chlorella vám dodá vitamíny, pročistí organismu a podpoří imunitní systém. Kupte na Benu za skvělé ceny a vyzvedněte zdarma ve 150+ lékárnách Benu v ČR Chlorace nitrobenzenu Radikálová adice. Mizí aromatický charakter; Reakce probíhají neochotně → kat., ↑t nebo UV záření; a) Hydrogenace benzenu b) Chlorace benzenu Oxidace. Oxidace benzenového jádra pouze za drastických podmínek (↑t, ↑p, kat.) Vznikají anhydrid Chlorobenzen - organiczny związek chemiczny, chlorowa pochodna benzenu.Stosowany jest do produkcji fenolu i jego pochodnych (np. nitrobenzenu), barwników organicznych oraz jako rozpuszczalnik.Jest cieczą palną.. Otrzymywanie. Otrzymywany jest w reakcji chlorowania benzenu, katalizowanej metalicznym żelazem i chlorkiem żelaza(III).. Właściwości i zastosowani

Bromace benzenu - příklad elektrofilní substituc

ad 2. halogenace - probíhají jako substituční reakce u alkanů, alkenů a arenů, např. chlorace propanu, propenu nebo benzenu Cl2, 300oC. CH3-CH2-CH3 - HCl CH3-CH2-CH2Cl + CH3-CH-CH3 . propan propylchlorid (48%) C Chlorová chemie je soubor přípravků, nabízející tablety do bazénu, chlor šok, chlorové tablety, chlornan sodný a mnohé další přípravky pro údržbu vod Na základě informací o vlastnostech benzenu, které již žáci znají, sami odvodí, jestli benzen vystupuje v reakcích jako činidlo nukleofilní nebo elektrofilní. Necháme žáky odvodit, že hlavní reakcí benzenu je elektrofilní aromatická substituce a porovnat tento fakt s typickou reakcí alkenů - elektrofilní adicí Chlorace se tak v minulosti dostala do podvědomí většiny lidí jako synonymum bezpečně upravené vody a tento názor u široké laické veřejnosti převládá dodnes. Před několika desítkami let byly vedlejší produkty dezinfekce velkou neznámou. Zvrat nastal až v 70. letech, kdy byly poprvé identifikovány první vedlejší. 17.2 Výroba nebo zpracování chlorbenzenů chlorací benzenu. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 143 vět, které odpovídají výrazu chlorace.Nalezeno za 6 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány

Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky – MojeChemie

Aromatické uhlovodíky E-ChemBook :: Multimediální

Názvosloví halogenderivátů uhlovodíků názvy se tvoří s využitím předpon fluor., názvy halogenů se řadí abecedně mezi názvy ostatních substituentů řetězec musí být číslován tak, aby atom halogenu měl co nejmenší pořadové číslo Fyzikální vlastnosti halogenderiváty nepatří mezi přírodní látky hustoty i. chlorace benzenu. benzen + Cl →AlCl3→ pí komplex → sigma komplex → (vyštěpí se H+) HCl + chlorbenzen. chlorace toluenu v přítomnosti AlCl3. toluen + Cl2 → chlor do orto a para polohy, HCl. SNU - reakci zahajuje nukleofilní činidlo, typické pro hydrogenaci alkoholů. Alespoň třemi smysluplnými pojmy charakterizujte strukturu benzenu. 2) Napište vzorce bifenyl, p-xylen, 1-methylnaftalen, m-tolyl, 9,10-dimethylanthracen 3) Napište rovnice cyklizace acetylenu (3 a 4 molekuly acetylenu), produkty nazvěte. 4) Napište rovnice adičních reakcí: hydrogenace a chlorace benzenu Stabilita benzenu je umožněna uvolněním delokalizační energie. U benzenu je to 151 kJ/mol oproti 1,3,5-cyklohexatrienu. Areny jsou cyklické uhlovodíky s delokalizovanou vazbou π splňující Hückelovo pravidlo aromaticity. Chlorace benzenu chlórbenze

Zápisky ze sexty - Chemie - Aren

Páry benzenu mají narkotický účinek na CNS. Benzen je značně toxický, při chronickém působení poškozuje krvetvorbu v kostní dřeni (útlum, agranulocytosa, případně její zvrat v leukemii, proto se řadí ke karcinogenům, kap. 19). Důkazem chronické expozice benzenu je zvýšené vylučování fenolu močí - popsat a vysvětlit průběh např. chlorace methanu, katalytické dehydrogenace ethanu, adice chloru, chlorovodíku a vody na ethen a ethyn a substituční reakce benzenu (chlorace, nitrace apod.) - popsat výrobu plastů (PE, PP, PS) a další průmyslové využití uhlovodík např.: chlorace methanu ( viz Maturitní otázka č. 16. halogenace arenů & alkyl arenů (!na halogenaci toluenu) jde o . elektrofilní substituci; uplatňuje se zde Markovnikovo pravidlo. např. chlorace benzenu ( viz Maturitní otázka č. 18. např. chlorace ethylbenzenu

u benzenu činí 151 kJ/mol (ve srovnání s teoretickým 1,3,5-cyklohexatrienem) Délky vazeb mezi kterýmikoli dvěma sousedními C atomy jsou v molekulách benzenu stejné a činí 139 pm, což je méně než u jednoduché vazby C-C (154 pm), ale více než u dvojné vazby C=C (134 pm) Nejčastěji chlorace, bromace, naopak fluorace se. 2 → + HCl ← chlorace thiofenu thiofen chlor 2-chlorthiofen a) ADICE → katalytická hydrogenace - samovolně neprobíhá - musí být katalyzátor - vlastnostmi velmi podobný benzenu - ve formě tetrahydrothifenu stavební jednotkou biotinu - významný koenzym, podporuje růst a dělení buněk; dříve nazývaný vitamin mezi substituční reakce patří např. chlorace, nitrace a sulfonace. U adice dochází k. snižování násobnosti vazeb a vzniku 1 látky ze 2. zvyšování násobnosti vazeb a vzniku 2 látek z 1. záměně skupin v látkách, ze 2 látek vznikají 2. O eliminaci neplatí: je to opak adice. patří sem např. hydrogenace, hydratace. matickém jádře (např. benzenu), tak v něm zvyšují elektronovou hustotu v polo-hách 1,2 (ortho-, o-) a 1,4 (para-, p-). Při substitučních reakcích se tak vážou no-vé substituenty právě do těchto poloh. Záporný mezomerní efekt M- snižuje elektronovou hustotu v těchto polohách. Nejvyšší elektronová hustota je ted

chlorace benzenu na chlorbenzen nebo hexachlorcyklohexan, dodekanu na dodecylchlorid, toluenu na benzylchlorid, fenolu na chlorfenoly, reakce chloru s ethylenem v (l) dichlorethanu, reakce chloru s acetylenem v (l) tetrachlorethanu hydrogenace org. látek s homogenním katal. esterů mastných kys. jiné reakce sulfonace dodecylbenzenu SO 3. Sulfonace, chlorace, nitrace. Použití elektrofilní aromatickou substituci, včetně funkční skupiny jsou zavedeny do rámce benzenu. Sulfonace benzenu zahrnuje použití olea, směs kyseliny sírové s oxidem sírovým. Sulfonované benzenové deriváty jsou užitečné detergenty popsat a vysvětlit průběh chlorace methanu, katalytické dehydrogenace ethanu, adice chloru, chlorovodíku a vody na ethen a ethyn a substituní reakce benzenu (chlorace, nitrace apod.) popsat výrobu plastů (PE, PP, PS) a další průmyslové vyuţití uhlovodík chlorace benzenu Měření tlaku nasycených par reakce v kapalných binárních směsích složek o rozdílných tenzích; malá spotřeba vzorku Měření tepelné vodivosti reakce plynů (výměna tepla mezi dvěma tělesy o různých teplotách je usnadňována pří-tomností plynů) o-p konverze vodík

Zapište reakční schéma, uveďte, za jakých podmínek bude reakce probíhat, pojmenujte produkty a určete typ chemické reakce: 1. nitrace benzenu 2. sulfonace benzenu 3. příprava toluenu 4. chlorace benzenu 5. bromace brombenzenu 6. bromace nitrobenzenu 7. hydrogenace benzenu 8. oxidace toluenu Definujte, co to je uhlí, jak vzniklo a. strukturu molekuly benzenu objevil až roku 1865 německý chemik Friedrich August Kekulé von Stradonitz, potomek emigranta, který odešel z českých zemí po bitvě na Bílé hoře v roce 162 Otázka: Areny Předmět: Chemie Přidal(a): I. Prokopová 3 podmínky: 1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině 2) musí existovat minimálně dvě možnosti uspořádání π elektronů 3) počet π elektronů musí splňovat podmínku 2n+2 DELOKALIZAČNÍ ENERGIE - energie spojená se vznikem delokalizovaného π elektronového systému -delokalizace. 9 - Chlorace nitrobenzenu; 4 - Acetylace benzenu; 7 - Reakce methylaminu s 1-chlor-4-nitrobenzenem; 16 - Chlorace 3-methylhexanu; 10 - Bromace 2-methylpropanu; 11 - Bromace methylcyklohexanu; 12 - Chlorace methylcyklohexanu; 13 - Chlorace 2-methylpropanu; 15 - Chlorace 2-methylbutanu; 14 - Chlorace methylcyklohexanu (2) 17 - Bromace 1-isopropyl.

Alkeny, cykloalkeny a alkadieny NaŠprtej

chlorace benzenu Měření tlaku nasycených par reakce v kapalných binárních směsích složek o rozdílných tenzích; malá spotřeba vzorku Měření tepelné vodivosti reakce plynů (výměna tepla mezi dvěma tělesy o různých teplotách je usnadňována. Chlorace benzenu. Výroba z toluenu. Nejprve se toluen oxiduje na benzoovou kyselinu a ta se potom oxidačně karboxyluje na fenol (benzoová kyselina je meziprodukt při výrobě barviv, parfémů) Kumenový postup. Oxidace kumenu na kumenhydroperoxid, který se štěpí v kyselém prostředí na fenol a aceton

Tvoříme-li název derivátu benzenu s více než dvěma substituenty v molekule, číslujeme polohu substituentů tak, abychom získali nejnižší sadu lokantů. Substituenty jsou řazeny podle abecedy. Je samozřejmě nutné brát v úvahu charakteristické skupiny vázané na benzenový kruh. Br CH 3 CH 3 Cl NO 2 O 2 N CH 3 NO 2 NO 2 O 2 N. - chlorace benzenu C 6 H 6 + Cl 2 → C 6 H 5 Cl + HCl • nukleofilní: činidlo je částice se záporným nábojem nebo volným el. párem např. S N - reakce halogenderivátu s hydroxidem CH 3I + NaOH → CH 3 OH + Na Nejjednodušším příkladem je chlorace propanu (obrázek 80). Pokud se budou chlorovat či jinak halogenovat vyšší alkany dojde ke vzniku ještě komplikovanějších reakčních směsí. V případě cyklických alkanů jsou všechny atomy vodíku ekvivalentní a tak v prvním kroku dochází ke vzniku pouze jednoho produktu

AR - chlorace benzenu Fyzikální a chemické vlastnosti ( skupenství, rozpustnost, polarita vazby) Význam a použití halogenderivátů (DDT, freony, teflon, polyvinylchlorid) Nitrosloučeniny Charakteristika skupiny, názvosloví Příprava nitrosloučenin - SR, SE (nitrace methanu,propanu,benzenu,naftalenu,fenolu cs: Úplná radikálová chlorace benzenu na 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan. |Source=self-made |Date=10th August 2007 |Author= Jiří Janoušek}} You cannot overwrite this file. File usage on Common elektrofilní aromatická substituce benzenu (chlorace, bromace, alkylace, acylace, sulfonace oleem, nitrace nitrační směsí) elektrofilní aromatická substituce substituovaného benzenu a naftalenu (regioselektivita a rychlost)

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Výroba. Nitrochlorbenzen se obvykle vyrábí nitrací chlorbenzenu za přítomnosti kyseliny sírové: . C 6 H 5 Cl + HNO 3 → O 2 NC 6 H 4 Cl + H 2 O. Při této reakci vzniká směs izomerů, která většinou obsahuje 34-36 % 2-nitrochlorbenzenu, 63-65 % 4-nitrochlorbenzenu a kolem 1 % 3-nitrochlorbenzenu

několika kroků (např. u chlorace methanu do třetího kroku v závislosti na např. množství činidla. Nitrace benzenu, S E. Provádí se nitrační směsí (HNO 3 + H 2 SO 4): akční agens: NO 2 + (nitroniový kation) Náhrada atomu H na benzenovém kruhu nitroskupinou -NO - popíše a vysv ětlí substitu ční reakce benzenu (chlorace, nitrace) Uhlovodíky a jejich klasifikace Areny OV - charakterizuje základní skupiny organických slou čenin a jejich významné zástupce, zhodnotí jejich surovinové zdroje, využití v praxi a vliv na životní prost ředí ŠV - popíše zdroje uhlovodík ů a jejich. Contextual translation of chlorace into English. Human translations with examples: chlorinated, chlorination

Michael Canov - organic - arény

Matematické Fórum / chlorace benzenu

8. Určete nesprávné pojmenování sloučeniny: (NH. 4) 2WO 4 wolframan amonný Li. 2 [AlH. 4] tetrahydridohlinitan lithný . Na. 2S 2O 3 thiosíran sodný As(HSeO. 4) 3. hydrogenselenan arsenitý . BaO. 2 peroxid barnatý . 9 Uhlovodíky jejich zdroje a reakce. Uveď fosilní zdroje uhlovodíků a jejich dělení.. Co je to . karbonizace . uhlí. a k čemu slouží? Jak se nazývá . základní . proces. zpracovávání. rop Úprava vody pro výrobu limonád a džusů Toma - automatizace provozu, změkčení 30 m 3 /hod., chlorace, dechlorace 50 m 3 /hod. Klášter premonstrátů Teplá u Toužimě, 1998 Úprava vody pro Klášter včetně hotelu a restaurace, odstranění radonu, železa, zdravotní zabezpečení, 2 l/sec, 80 m 3 /den

Halogenace aromatických sloučenin (video) Khan Academ

 1. Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen.
 2. Kategorie: Chemie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce zpracovává 14 okruhů testových otázek a odpovědí z organické chemie.Odpovědi, které na některých místech doprovází chemické vzorce a rovnice, jsou určeny pro studenty připravující se na závěrečný test z chemie na základní a střední škole
 3. Délka vazby v benzenu je kratší oproti jednoduché a delší oproti dvojné vazby. Areny proto mají zvláštní chemické vlastnosti, zejména poměrnou stálost benzenového kruhu a naopak reaktivnost skupin vázaných na benzenový kruh. Dělení monocyklické - obsahují pouze jeden aromatický kruh (např. benzen
 4. chlorace translation in Czech-Danish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies
 5. Filtrační vložka FCCBHD plněná aktivním uhlím z kokosových skořápek, zlepšuje chuť vody a zápach odstraněním chloru, rozpouštědel, aromatických uhlovodíků, fenolu a benzenu, 85% z některých pesticidů a dalších organických sloučenin. Vložka je plně kompat
 6. Aromatická elektrofilní substituce - srovnání benzenu a naftalenu, kinetické a termodynamické řízení. (McMurry, 8. vydání: kap. 15 a 16.1-16.6, 24.9). Reakce v postranním řetězci - benzylový radikál a kation, radikálová halogenace, oxidace na karboxylovou kyselinu, redukce (acyl na alkyl - Clemmensen, Wolff-Kižněr - a na.
 7. chlorace. adice bromu Dehydrogenací cyklohexanu vzniká: kyselina benzoová. benzen. cyklopentan. cyklohexen. cyklohexan K výrobě výbušniny TNT se používá: glycerin. naftalen. toluen. benzen. cyklohexan. Při bromaci benzenu vzniká: pouze m-dibrombenzen. směs o- a p-dibrombenzenu. směs o- a p-brombenzenu. 1,3-dibrombenzen. směs 1,2.

Halogenace benzenu - Khanova škol

 1. Komentáře . Transkript . Metodika pro učitele.doc
 2. B) chlorace ethanu C) nitrace benzenu D) hydratace propenu 29) Jaký typ reakce je reakce benzenu s chlorem v přítomnosti bezvodého chloridu hlinitého? 30) Reakce benzenu s chlorem, vyvolaná UV zářením, patří mezi: A) elektrofilní adice B) elektrofilní substituce C) radikálové substituce D) radikálové adic
 3. Zbytek od benzenu se nazývá FENYL: Jak bylo uvedeno v kapitole o názvosloví, jinak nakreslená molekula neníjiná látka, tj. Halogeny (fluor je moc reaktivní, jod zase málo => pouze chlorace nebo bromace) Reakce se provádív p řítomnosti Lewisovy kyseliny (viz Obecná chemie), například AlCl
 4. Jedná se u sulfonaci, produktem jsou sulfonové kyseliny vznikající náhradou jednoho nebo více atomů vodíku sulfoskupinou - SO3H. Podle zvolených reakčních podmínek bude vznikat buď kyselina 2-methylbenzensulfonová nebo 4-methylbenzensulfonová nebo 4-methylbenzen-1,3-disulfonová kyselina a nebo 6-methylbenzen-1,3,4-trisulfonová kyselina

1 Aktuální verze ŠVP GV pro ilustrující přírodovědnou disciplínu PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. a učitelé chemie GMK v Bílovci 1.Pojetí a cíle gymnaziálního vzdělávání podle RVP ZV Gymnaziální vzdělávání má žáky vybavit klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a tím je připravi Alkylace benzenu, která se nazvala Friedel-Craftsova reakce. Chlorace za silného zahřívání nebo působením UV záření je ukončena tvorbou hexachlorcyklohexanu. Použití methylbenzenu. Toluen se široce používá jako výchozí látka v organické syntéze. Je to nezbytný materiál při výrobě mnoha látek Aromatické uhlovodíky ARENY Sestavili: I. Volmutová, Z. Hájková-Sněhotová, M. Šíba UK v Praze, PřF, KUDCH 2008 Benzen C6H6 Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829 - 1896)‏ potomek české šlechtické rodiny první navrhnul strukturu benzenu (1865): všech dvanáct atomů (6 C a 6 H) leží v jedné rovině cyklický konjugovaný systém (střídají se jednoduché a dvojné. chlorace preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Toluenový vzorec - C7H8. Jedná se o uhlovodík, který patří do homologní řady benzenu. Třída organických sloučenin - arenů nebo aromatických uhlovodíků. Toluen je široce používán v průmyslu, používá se jako organické rozpouštědlo, odstraňovač skvrn a pro jiné účely

Chlorella - očista organismu BENU

Cyklické uhlovodíky Maturitní otázky z chemie Snadná

Zbytek od benzenu se nazývá FENYL: Jak bylo uvedeno v kapitole o názvosloví, jinak nakreslená molekula neníjiná látka, tj. Halogeny (fluor je moc reaktivní, jod zase málo => pouze chlorace nebo bromace) Reakce se provádív p řítomnosti Lewisovy kyseliny (viz Obecná chemie), například AlCl postavení v periodické tabulce a elektronové konfigurace, výskyt a fyzikální vlastnosti, chemické vlastnosti, příprava, výroba a použití Charakteristika : o nasycené uhlovodíky (= obsahují pouze jednoduché vazby). o podle jejich využití se jim také říká parafíny (kvůli malé reaktivnosti). o ALKANY-> koncovka -AN -> homologický vzorec C n H 2n+2. o CYKLOALKANY -> předpona CYKLO + koncovka - AN -> C n H 2n. o štěpí se homologicky (vzniká volný radikál, který má tendenci opět vytvářet kovalentní vazby chlorace methanu, dehydrogenace ethanu, chlorace, hydrochlorace a hydratace ethenu a ethynu, halogenace, nitrace, sulfonace benzenu (stejné reakce i pro monosubstituované areny) roztřídí chem. děje podle mechanizmu způsoby výroby plastů: polymerace - iontová a radikálové prezentuje výrobky ze základních typů plastů (PE, PES.

Halogenace je chemická reakce, která zahrnuje přidání jednoho nebo více halogenů ke sloučenině nebo materiálu. Cesta a stechiometrie halogenace závisí na strukturních vlastnostech a funkčních skupinách organického substrátu, jakož i na konkrétním halogenu. Anorganické sloučeniny, jako jsou kovy, také podléhají halogenaci Všechny tyto reakce (a řada dalších) probíhají podobným mechanismem. Tento proces si ukážeme na halogenaci benzenu. Nejběžnější je chlorace a bromace. Přímá fluorace je příliš bouřlivá a jodace je reverzibilní. Reakce jsou katalyzovány halogenidy hlinitými nebo železitými

- - chlorace methanu - - katalytická dehydrogenace ethanu - - adice chloru - - adice chlorovodíku - - adice vody na ethen a ethyn - - substituční reakce benzenu (chlorace, nitrace apod.) - - výroba plastů (PE, PP, PS) - - průmyslové využití uhlovodíků - - působení uhlovodíků na životní prostředí (ropné havárie). chlorace: C 6 H 6 + Cl 2 → C 6 H 5 Cl (chlorbenzen) + HCl nitrace: C 6 H 6 + HNO 3 (HO − NO 2) → (H 2 SO 4) C 6 H 5 NO 2 (nitrobenzen) + H 2 O sulfonace: C 6 H 6 + H 2 SO 4 → C 6 H 5 SO 3 H (benzensulfonová kyselina) + H 2 O methylace: C 6 H 6 + CH 3 Cl → C 6 H 5 CH 3 (methylbenzen, toluen) + HC Reakce 2) AR dochází k porušení aromatického jádra nutný vyšší tlak a katalyzátory a) hydrogenace - katalyzátor (Ni, Pt) b) chlorace (bromace) - UV záření Reakce 3. oxidace a) oxidace benzenu - KMnO4 (oxidovadlo) + V2O5 (katalyzátor) - vzniká p-benzochinon b) oxidace naftalenu - oxidace probíhá na jednom kruhu - vzniká. benzenu, p ůsobením kov ů na halogenbenzeny nebo zah říváním diazoniových solí s benzenem. Bifenyl je také obsažen i v černouhelném dehtu, produktech pyrolýzy ropy a v ropných frakcích. Je to látka velmi reaktivní, lze ji nitrovat, sulfonovat, halogenovat (chlorace, bromace)

Chlorobenzen - Wikipedia, wolna encyklopedi

Není povolen v hračkách nebo částech hraček, pokud koncentrace benzenu ve volném stavu přesahuje 5 mg/kg (nebo 0,0005 %) hmotnosti hračky nebo části hračky. 2. jako rozpouštědlo v procesu chlorace v uzavřených systémech nebo. STRUKTURA benzenu: AROMATICKÉ UHLOVODÍKY = areny aromatické ≠ voňavé, slovo aromatické znamená, že mají určité společné vlastnosti - aromatické jádro, cyklické slouč. nejjednodušším arenem je benzen C6H6 Reakce arenů H H H H H H C C C C C C C C C C C C H H H H H H C C C C C C AROMATICKÉ UHLOVODÍKY = areny reaktivita. 10. Jaký typ reakce je typický pro areny a pro č? . 11 Chlorace kyseliny lutidon-karbonové plynným chlorem pro výrobu Clopidolu. 4.1.146. Kyanizace benzylchloridu kyanidem sodným a esterifikace uvolněné kyseliny fenyloctové a fenyloctanu metylnatého pro výrobu barbiturátů. Výroba a průmyslové zpracování benzenu, zejména destilace a používání benzenu jako suroviny.

Chlorová chemie Chlorito

 1. 6.1 Diskontinuální nitrace benzenu 26 6.2 Kontinuální nitrace benzenu 27 7 Reaktory pro reakce v heterogenních fázích kapalina-plyn 28 7.1 Diskontinuální chlorace toluenu 28 7.2 Parciální oxidace cyklohexanu na cyklohexanon 29 7.3 Parciální oxidace n-butanu na kyselinu octovou 3
 2. podobně jako u benzenu Polychlorované polycyklické aromáty Polychlorované bifenyly (PCB) Polychlorované dibenzofurany (PCDF) Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) Vyskytují se ve stovkách izomerů dle stupně chlorace, obvykle ve směsích Minimální elektrovodivost - izolační materiály, transformátorové oleje
 3. ace, izomerizace. Methan, propan, butan, heptan, izooktan. Anotace Nejprve je vysvětlen pojem homologická řada alkanů a vlastnosti alkanů v homologické řadě. Následně se uvádí izomerie alkanů. Na dalším snímku jsou základní způsoby příprav
 4. DctvqxumƒNkfoknc< Ejgokemƒmkpgvkmc 0Xgt03020X{uqmƒšmqncejgokemq/vgejpqnqikemƒxRtc¦g.Rtcjc422:0KUDP;9:/:2/92:2/892/: Mpkjwn¦gqdlgfpcvxgx{fcxcvgnuvx.
 5. Vyjádřete chemickou rovnicí vznik sazí při hoření benzenu. Uveďte, k čemu dojde, budete-li v kádince přikryté hodinovým sklíčkem pomalu zahřívat malé množství naftalenu. chlorace brombenzenu. b) nitrace toluenu. c) sulfonace kyseliny benzoové.
 6. Zhrnutie / Anotácia. Způsob výroby 2-chlor-3-kyan-4-methoxy-methyl-6-methyl-5-nitropyridinu chlorací 3-kyan-4-methoxymethyl-6-methyl-5-nitro-2-pyridonu, vyznačující se tím, že se chlorace provádí v přítomnosti substituovaného amidu obecného vzorce ve kterém R značí vodík, alkyl s 1 - 4 atomy uhlíku nebo fenyl a R1 jsou alkyly s 1 - 4 atomy uhlíku, jako katalyzátoru
 7. Toto filtrační médium zvyšuje účinek chlorace. Tím dochází ke snížení množství požadovaného aktivního chloru až o 30 %. Díky náplni LAGUNA AQUA je zápach v bazénech a podráždění očí a kůže o mnohem nižší. Náplň využívá tři mechanismy, a to mechanickou filtraci, povrchovou absorpci a iontovou výměnu

chlorace styrenu reakce 2-methylbut-2e-nu s bromovodíkem reakce propyljodidu s NaOH příprava oktanu Wurtzovou syntézou příprava polytetrafluorethylenu 15. Nearomatické uhlovodíky úplná nitrace benzenu - včetně mechamismu reakce xylenu v nadbytku KMnO4 17. Hydroxysloučenin Transcript Reaktivita uhlovodíků - podpora chemického a fyzikálního Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA CH24-REAKTIVITA UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO A. Vodní filtr DIONELA slouží k odstranění cizorodých látek a chloru z pitné vody. Používá se k úpravě vody určené k pití a vaření 22. Chlorace benzenů 1,57 23. Iontová adiční polymerace 3,59 24. Katalyzovaná konverze 6,19 25. Koordinační číslo a geometrie složenin 2,41 26. Koroze 4,21 27. Kovalentní a molekulární vazba 5,14 28. Krystalohydráty 3,52 29. Laboratorní příprava a vlastnosti fenolu 3,00 30. Laboratorní příprava amoniaku 3,53 31

Video: Aromatické sloučenin

Zlepšuje chuť vody a zápach odstraněním chloru, rozpouštědel, aromatických uhlovodíků, fenolu a benzenu, 85% z některých pesticidů a dalších organických sloučenin. Filtrační vložka je určena pro filtraci studené pitné vody. Pro prodloužení životnosti doporučujeme předřadit filtrační vložku FCPS nebo FCPP. POUŽITÍ Areny - procvičování. 1) Vysvětli pojmy: a) delokalizace alektronůe) Hückelovo pravidlo. b) konjugovaný systém dvojných vazebf) planární molekula. c) kondenzované arenyg) sulfoniový katio Zhrnutie / Anotácia. Vynález se týká způsobu zpracování odplynů z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylénu na surovinu vhodnou pro další petrochemické výroby, především alkylaci benzenu etylénem na etylbenzen Ø chlorace - vznikají halogenové deriváty, působením chloru na methan za katalýzy UV zářením a za zvýšené teploty vzniká směs chlorovaných methanů od chlormethanu po tetrachlormethan Ø sulfochlorace - účinek směsi SO 2 a Cl, vznikají alkansulfonylchloridy, hydrolýzou převeditelné na alkansulfonové kyseliny, jež jsou. Halogenace benzenu. 250 0:00 - 0:03 V tomto videu se podíváme na halogenaci benzenu. 3109 0:03 - 0:05 Začneme s bromací. 4610 0:05 - 0:0 Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za.

 • Find music by voice.
 • Císařovna sissi film.
 • Eve wormhole verge of collapse.
 • Čelní nakladač technický průkaz.
 • Csv format.
 • Malování portrétů tužkou.
 • Medovo česneková omáčka.
 • Myanmar počasí.
 • Audioknihy novinky.
 • Ochranné sklo na tablet 10.
 • Netopyr nocto.
 • Cena řeziva na krov.
 • Pc ventilátor 220v.
 • Workoholik synonymum.
 • Jih sardinie zajimavosti.
 • Kamera ke stažení zdarma.
 • Robbie williams angels český text.
 • Shisha cajovna.
 • Tracheitida.
 • Maminka databaze knih.
 • Zbrojní průkaz skupiny.
 • Uzavření smlouvy přes email.
 • H2o stačí přidat vodu.
 • Sada gel laku.
 • Vissel kobe wiki.
 • Stadion v monaku.
 • Zlatnictví rýdl zkušenosti.
 • Litultovice restaurace menu.
 • Hry pro dva offline.
 • Restaurace vraz rozvoz.
 • Tracheitida.
 • Helicid kapky.
 • Kotlíkové dotace pro novostavby.
 • Mořská vlna.
 • Fluor v potravinách.
 • Kategorie pozemních komunikací dle čsn.
 • Těžký alkoholik.
 • Klasická kytara struny.
 • Vysledky lidovky cz divize.
 • Babička kniha.
 • 6u7813115a.