Home

Trestné činy

Hlava I - Trestné činy proti životu a zdraví : Trestní

Trestné činy jsou projednávány soudy, které mohou jejich pachatelům uložit mj. i trest odnětí svobody. Trestné činy v dopravě jsou nejčastěji spojeny s vážnějšími dopravními nehodami nebo konzumací alkoholu. Mezi typické trestné činy v spáchané v silničním provozu nebo jiném druhu dopravy patří HLAVA IV TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM § 194 Dvojí manželství (1) Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, § 195 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby (1) Kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a která si.

Leona Ivezic - Počítačová kriminalita

Příprava k trestnému činu epravo

40/2009 Sb. Trestní zákoník - Zákony pro lid

Podle § 168 TZ 1961 se jednalo o tyto trestné činy: vlastizrady (§ 91 TZ 1961), rozvracení republiky (§ 92 TZ 1961), teroru (§ 93 a 93a TZ 1961), záškodnictví (§ 95 a 96 TZ 1961), sabotáže (§ 97 TZ 1961), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4 TZ 1961), ohrožení utajované skutečnosti (§ 106 a 107 TZ 1961) § 14. Přečiny a zločiny (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. (2) Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let

Hospodářské trestné činy lze spáchat pouze úmyslně, nedbalost se tak může vztahovat jen k případné přitěžující okolnosti, která může vést k použití vyšší trestní sazby. V případě trestní odpovědnosti právnických osob pak lze uplatnit institut tzv. účinné lítosti, kdy trestní odpovědnost právnické. Trestné činy hromadné- podmínkou trestnosti je více útoků, které teprve v souhrnu zakládají odpovědnost za TČ. Např. TČ nedovoleného ozbrojování (§ 279(3)b) - trestný je, kdo bez povolení hromadí, vyrábí či sobě nebo jinému opatřuje zbraně či ve značném množství střelivo = jeden případ vyrobení zbraně k naplnění této skutkové podstaty nestačí

Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek autor: prof. JUDr. PAVEL ŠÁMAL, Ph.D. publikováno: 12.11.2015 1. Úvodem. Česká republika vynakládá každoročně na veřejné zakázky přibližně 17,5 % svého HDP, což z ní činí druhý největší trh veřejných zakázek v poměru k HDP v rámci zemí OECD Trestné činy mladistvých se nazývají provinění. Aby se jednalo o provinění, za které by měl být mladistvý stíhán, příp. odsouzen, musí toto provinění vykazovat míru závažnosti vyšší než malou. Mladistvý musí mít vždy obhájce, a to až do doby, než dosáhne 18ti let věku

Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.Trestný čin sa dá deliť podľa závažnosti na prečin a zločin.Osoba, ktorá spáchala trestný čin, sa nazýva páchateľ.Pohnútka, ktorá viedla páchateľa k spáchaniu trestného činu, sa nazýva motív trestného činu.. TÉMA: Násilné trestné činy. 13.2.2019 Vraždila prý manželka. Zadrželi ji němečtí kriminalisté. Trestné činy podle československého práva‎ (1 kat.) Články v kategorii Trestné činy Zobrazuje se 86 stránek z celkového počtu 86 stránek v této kategorii Mezi trestné činy, kterým se zpřísňují sazby, patří i ty vzhledem k okolnostem nejvážnější, jako je vědomé šíření nakažlivé nemoci. Zatímco za běžných podmínek hrozí za takové chování trest v rozmezí šesti měsíců až tří let, ve stavu nouze může pachatel skončit ve vězení až na osm let ným činům /SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír a kol. Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2014. ISBN 978-80-7418-213-6/ a trestným činům proti životu a zdraví /TAUCHEN, Jaromír, SCHELLE, Karel a kol. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava: Key Publishing, 2015. ISBN 978-80-7418-248-8/

Trestné činy. Loupež, krádež; Nebezpečné pronásledování; Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu; Nepřekažení a neoznámení trestného činu; Nutná obrana; Omezování osobní svobody; Podvod; Pohlavní zneužití; Porušování domovní svobody; Poškození cizí věci; Týrání osoby žijící ve společném obydlí. Díl 1 - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti § 375 - § 383; Díl 2 - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu § 384 - § 387; Díl 3 - Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby § 388 - § 391; Díl 4 - Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil § 392. Trestné činy související s drogami V současné době platná právní úprava, tedy trestní zákon, nepostihuje samotné užívání drog. I přes ten fakt, že je nepochybné, že konzumace drog poškozuje zdraví toxikomana, není zneužívání drogy, ostatně jako většina sebepoškozujícího jednání, kriminalizována Trestné činy spjaté s alkoholem. Ve zvláštní části zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, se nachází několik skutkových podstat, spjatých s alkoholem. Dvě z nich nalezneme v Hlavě páté upravující Trestné činy hrubě narušující občanské soužití. Třetí skutkovou podstatu obsahuje hlava následující, která se zabývá Trestnými činy proti rodině a mládeži

Trestní zákoník - HLAVA V - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU

daňové trestné činy směřují proti zájmu státu na výběru daní (zkrácení daně) verbální trestné činy - o oprávněnosti jejichž stíhání se vedou trvalé polemiky - jsou spáchány tím, že pachatel vyjádří trestný názor (podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka) atp Kategorie: Trestné činy a přestupky Zveřejněno: 30. listopad 2019 . trestný čin pomluvy pomluva, nařčení z nevěry jak se bránit pomluvám podání trestního oznámení za pomluvu náhrada vzniklé újmy v penězíc

Trestné činy proti rodině a mládeži (dvojí manželství, neboli bigamie, opuštění dítěte, zanedbání povinné výživy, ohrožování mravní výchovy mládeže, podávání alkoholických nápojů mládeži). VII. Trestné činy proti životu a zdraví (vražda, ublížení na zdraví, rvačka, nedovolené přerušení těhotenství) Typické trestné činy právnických osob. Právnické osoby jsou často postihovány za trestné činy spojené s korupcí, kterým je věnován samostatný manuál (např. uplácení, dotační podvod, porušení povinnosti při správě cizího majetku)

Některé trestné činy nemají předmět útoku, např. tzv. trestné činy formální, a to čistě činnostní (například neoprávněné podnikání, zneužívání informací v obchodním styku) nebo čistě nečinnostní (pravé omisivní), například neoznámení trestného činu, neposkytnutí pomoci, zanedbání povinné výživy HLAVA VII TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující § 272 Obecné ohrožení (1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny.

Násilné trestné činy - Policie České republik

Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci | 22. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby a trestné činy úředních osob | 23. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných: úplatkářství | 24 Tyto trestné činy tedy bezprostředně souvisí s insolvenčním řízením a insolvenčním právem a dle mého názoru si zaslouží v rámci jednoho ze zaměření naší kanceláře podrobný rozbor. Jmenovitě se jedná o trestný čin poškození věřitele podle § 222 trestního zákoníku, trestný čin zvýhodnění věřitele podle.

Trestné činy Dopravní práv

 1. Úmyslné trestné činy a trestné činy spáchané z nedbalosti. Není-li v trestním zákoníku výslovně uvedeno, že ke spáchání trestného činu postačí zavinění z nedbalosti, je k jeho spáchání vyžadován úmysl. Úmyslné trestné činy jsou takové, u nichž se vyžaduje, aby pachatel jejich spácháním buď o dosažení.
 2. Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit trest zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest či zákaz činnosti. Německo je oproti České republice jedna z mála evroých zemí, kde zatím neexistuje žádný samostatný zákon, který by upravoval trestně právní odpovědnost právnických osob
 3. Na více závažné trestné činy a méně závažné trestné činy. Na úmyslný trestný čin a neúmyslný trestný čin. V které z následujících situací by čin byl protiprávní? Jsem sniper z povolání a postřelím pachatele, který drží rukojmí. Někdo mě znásilní a já ho druhý den zmlátím

TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM, HLAVA IV - Trestní

(Trestné činy a přestupky) 10.10.2019 kontaktovala mojí paní žena, kterou zná jen od přátel od vidění, že jsem ji podváděl během léta s její kamarádkou, dokonce má i SMS, kde píše její kamarádka, že vše kdyžtak popře Pozor, sazby za trestné činy se rapidně zvedají! V době vyhlášení nouzového stavu může hrozit osm let i za obyčejnou krádež pátek 13. března 18:43 , aktualizace 19:1 Trestné činy. Trestnými činy se pro účely tohoto zákona rozumí zločiny nebo přečiny uvedené v trestním zákoníku, s výjimkou trestných činů zabití (§ 141 trestního zákoníku), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 trestního zákoníku), účasti na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), rvačky (§ 158. Trestné činy v dopravě nebo i jen přestupky, tedy jakékoli porušování právních předpisů souvisejících s dopravou, a to nejen silniční nebo jen osobní, jsou každodenní realitou ve všech zemích, které nějaká pravidla pro dopravu mají Trestné činy, které cílí na to toto porušení potrestat, mohou být také někdy spjaty s korupcí. V rámci porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže může konkrétně dojít k porušení předpisů o nekalé soutěži, k uzavírání zakázaných dohod, porušení pravidel týkajících se zadávacího řízení nebo.

Černá kronika & krimi zprávy Plzeň - Zpravodajský portál Plzeň

Politické trestné činy z období tehdejšího komunistického Československa, ohraničené léty 1948 až 1989, jsou tedy nepromlčitelné a mohou se trestat vždy. Obtíž je jen v tom, že již nebude žít tolik jejich přímých účastníků, kteří by mohli být trestně stíhání a po právu odsouzeni Daňové trestné činy jsou fenoménem dnešní doby. Spolu se zvyšováním nároků celého daňového aparátu a v souvislosti s důslednou činností finanční správy je nárůst daňové trestné činnosti značný. Do jisté míry tento trend odráží současnou dobu, která je v mnoha směrech jiná než doba minulá Hlavní statistické výsledky Trestné činy zaznamenané policií. Tento článek obsahuje statistiky, které uvádějí přečiny zaznamenané policií v členských státech EU a některých dalších evroých zemích. Účelem těchto údajů není popsat veškerou kriminalitu v Evropě: některé trestné činy se nepodaří zaznamenat a změny v objemu konkrétní kriminality mohou. K trestným činům, kterých se řidiči dopouštějí nejčastěji, patří ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního rozhodnutí, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku Novela z roku 2011 pak značně zmírnila podmínky alternativních trestů a podmíněného propuštění a stanovila, že za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody nepřevyšuje 5 let, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody jen za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného.

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti Srovnání právní úpravy ČR, Anglie a Walesu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. Katedra trestního práva Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 23. 6. 201 Trestná činnost související s řízením motorových vozidel dnes patří mezi nejčastěji projednávané trestné činy před českými soudy. Na skutečnost, že se nejedná o bagatelní záležitost se snaží poukázat tento článek, v němž se zároveň dovíte o jaké trestné činy se jedná a jaké za ně lze uložit tresty Trestné činy poškodzujúce veriteľov sú najmä také trestné činy, ktorých skutkové podstaty súvisia s právnymi vzťahmi medzi veriteľmi a dlžníkmi, a spravidla sa týkajú podnikateľského prostredia. Spoločným znakom týchto trestných činov,. Násilné trestné činy spáchané na ženách . V roce 2018 bylo registrováno v Plzeňském kraji 793 skutků násilné kriminality. Registrovaných činů, kde alespoň jeden z objektů napadení je žena, bylo 266. Od roku 2010 podíl násilné kriminality spáchané na ženách poklesnul ve všech krajích kromě krajů Karlovarského. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy Rozdělení trestního zákona na obecnou a zvláštní část je projevem legislativní techniky. V obecné části jsou takové normy, které lze vztáhnout na všechny trestné činy či na některé jejich skupiny, a proto je úspornější je vymezit souhrnným.

Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru

Třináctý oddíl Trestné činy proti svobodě rozhodování v sexuální oblasti (§ 174-184g) § 174 Sexuální zneužití osob svěřených do péče § 174a Sexuální zneužití vězňů, osob úředně opatrovaných nebo nemocných a osob vyžadujících pomoc, umístěných v zařízeníc Jiří Herczeg, Trestné činy z nenávisti, ASPI, 2008 Eduard Burda , Trestné činy proti životu a zdraviu , Heuréka, 2006 Viktor Kemlink , Trestné činy vojenské , Naše vojsko, 195 Trestné činy proti měně jsou de lege lata upraveny v hlavě II. oddílu třetím (trestné činy proti měně a trestné činy daňové) TrZ. [7] Pro potřebu zpracovávaného tématu se budeme věnovat pouze trestným činům upraveným v § 140 až § 142, respektive § 143 TrZ

Hlava VIII - Trestné činy proti životnímu prostředí

 1. Trestné činy v bankovním sektoru Crimes in the banking sector Konzultant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. Zpracovatel: Mgr. Martin Havel Srpen 2011 - 2 - Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou rigorózní práci vypracoval samostatně, všechny pouţit
 2. ality - právní dějiny - sexuální trestné činy - sexuální trestné činy, Počet stran: 499, Cena: 436 Kč, Rok vydání: 2014, Nakladatelství: Key publishin
 3. Výsledky 1 - 17 z 17 pro vyhledávání 'trestné činy', doba hledání: 0,07 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze

souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy) za (Trestní právo, Právo referát Odrazem skutečnosti, že různé země zakoušejí, a tedy i vnímají trestné činy z nenávisti odlišně, je, že v Evropě neexistuje jediná a jednotná definice trestných činů z nenávisti, a to ani v právu, ani ve společenských vědách. Dokonce i výraz trestné činy Bakalářská práce se zabývá problematikou podání zjevně nedůvodného až podvodného insolvenčního návrhu, který ve svých sekundárních důsledcích může vyvolat skutečný úpadek dotčeného dlužníka, poškození jeho věřitelů a jiné úpadkové trestné činy. Účelem podání takového návrhu může být zmocnění se majetku dotčené osoby nebo tuto osobu. Výsledky 1 - 20 z 31 pro vyhledávání 'trestné činy', doba hledání: 0,05 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Comparing tort and crime : learning from across and within legal systems /. trestné činy, p řičemž nejvíce prostoru věnuje znásiln ění, jakožto trestnému činu z této oblasti nejzávažn ějšímu. U každé skutkové podstaty je pak položen d ůraz i na historické, pop řípad ě geografické srovnání. Key words in original languag

Navazuje tak na předchozí (v pořadí už šestý) svazek týkající se skutkových podstat sedmé hlavy zvláštní části trestního zákona a institutu nutné obrany (Trestné činy proti životu a zdraví / Nutná obrana).S ohledem i na rozmanitost skutkových podstat trestných činů obsažených v osmé hlavě zvláštní části. Title: Trestné činy z nenávisti v Evroé unii Author: FRA Agentura Evroé unie pro základní práva Subject: Agentura FRA vydala dvě zprávy o trestných činech z nenávisti, které společně poskytují srovnávací analýzu stávajícího právní 栀漀 爀 洀挀攀Ⰰ 椀渀搀椀瘀椀搀甀 氀渀 挀栀 稀欀甁愀攀渀漀猀琀 猀 琀爀攀猀琀渀ﴀ洀椀.

Sociálně-patologické jevy (výsledky průzkumu) | Vyplňto

zločiny - všechny ostatní trestné činy, za zvlášť závažné zločiny se pak považují úmyslné trestné činy s horní hranicí trestu odnětí svobody minimálně deset let; Trestní zákoník dále stanovuje zásady posuzování trestnosti jednání, mezi které patří definování trestní odpovědnosti - zohledňuje se mimo. Trestné činy poškodzujúce veriteľov-- autor: Šamko Peter Sexuální trestné činy včera a dnes-- autor: Schelle Karel, Tauchen Jaromír Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch1939 - 1944-- autor: Zavacká Katarína Úpadkové trestné činy v České republice-- autor: Púry Františe Nejčastěji evidované přestupky a trestné činy - detailní rozbor Souhrn nejčastěji evidovaných přestupků a trestných činů uvádí tabulka 4. Jednotlivé přestupky nebo trestné činy jsou sestupně seřazeny podle četnosti evidence ve sledovaném období a očíslovány od 1 do 10 Předmětem výzkumu se staly sexuálně zaměřené trestné činy s prvkem násilí, regis- trované na území ČR, identifikovanípachatelé těchto trestných činů, a jednotlivá opatření na ochranu společnosti před tímto druhem kriminality Anotace: Cílem práce je ucelení problematiky trestných činů z nenávisti, vymezení základních pojmů a porovnání jejich vnímání v České republice a USA, protože materiály, které jsou k dispozici, jsou často zaměřené pouze na jednotlivé konkrétní otázky s předsudečnou trestnou činností spojené

Seznam popravených pro retribuční trestné činy seřazených dle data popravy: 17.5.1945 - Zdeněk Král (31.1.1902); Jaroslav Ryneš (14.7.1896) Při pohledu na statistiky za jednotlivé roky trestné činy mladistvých mají klesající tendenci. V roce 2002 došlo navíc ke změně kritéria u trestného činu krádeže, kdy byla škoda navýšena z 2 000,- na 5 000,-, čímž došlo k umělému snížení kriminality Vojenská policie může nově trestné činy i šetřit 19.7.2016 Praha - Změna trestního řádu, která od začátku července umožnila Vojenské policii (VP) vyšetřování trestných činů, by měla urychlit trestní řízení týkající se vojenských případů Pokud zaškrtnete možnost souběhu (ano), trestný čin, který máte vybraný, je tím nejzávažnějším trestným činem, za který byli pachatelé odsouzeni. Tato verze aplikace neumožňuje vybrat další trestné činy, se kterými se tento trestný čin sbíhá. Tak pojďme na to! Vyberte si trestný čin, který Vás zajímá

Trestné činy proti majetku: Krádež a zpronevěra - Měšec

Trestné činy podvod pomluva zpronevěra vydírání pytláctví omezování osobní svobody loupež Trestní zákon: obecná část - tresty odnětí svobody (NEPO trest) domácí vězení: víkendy celé + všední dny: 20.00 - 5.00 obecně prospěšné práce propadnutí majetku, věci, jiné hodnoty peněžitý trest zákaz činnosti. To znamená, že běžné trestné činy mohou být trestány výrazně přísněji. Opatření se týká i např. krádeží, kde zákon striktně hledí jen na provedený čin. Nijak tedy nerozlišuje, zda pachatel ukradl důležité léky či nedostatkové roušky, nebo zda v obchodě strčil do tašky potraviny či drogerii v hodnotě. Jedná se o trestné činy motivované společenskými předsudky vztahujících se k rase, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti. Autor v práci analyzuje platnou právní úpravu této trestné činnosti v trestním zákoně Trestné činy proti svobodě. tr.č. proti svobodě a proti lidské důstojnosti - řada společných rysů. jedním z prostředků je použití násilí - použití fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného či očekávaného odporu - dva pojmové znaky: fyzická složka působení na vůli nebo vůbec na chování jinéh Prekriminalita označuje činy jinak trestné, kterých se dopouštějí děti před dosažením trestní odpovědnosti, čili před dosažením 15 let věku a které by byly, pokud by je spáchala osoba starší, považovány za provinění nebo trestné činy

Trestné činy - VF

Definice pojmů. § 13 Trestný čin (1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. (2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. § 14 Přečiny a zločiny (1) Trestné činy se dělí. NOVAK, Jan. Trestné činy z nenávisti. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník vědeckých sdělení z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. 2017. vyd.Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017 kriminalita - (z lat. criminalis = zločinný; to z crimen = zločin) - též zločinnost - výskyt trestného chování neboli chování kriminálního, vyjádřený souhrnem trestných činů spáchaných ve společnosti.Pojem je vymezen platným trestním právem, které stanoví, jaké protispolečenské chování se vzhledem ke své nebezpečnosti považuje za trestné činy. Trestné činy narušující soužití lidí z hlediska nové právní úpravy Hana Nováková ; Trestné činy rasově motivované Silvie ZEMKOVÁ ; Trestně právní ochrana autorských a jiných obdobných práv včetně práv k databázi Daniela Foltýnová ; Trestné činy narušující soužití lidí z hlediska nové právní úpravy.

Majetkové trestné činy - Policie České republik

 1. Za spáchané trestné činy môže súd uložiť páchateľovi, ktorý je fyzickou osobou, len. a) trest odňatia slobody, b) trest domáceho väzenia, c) trest povinnej práce, d) peňažný trest, e) trest prepadnutia majetku, f) trest prepadnutia veci, g) trest zákazu činnosti, h
 2. ality, která je větší či menší měrou charakterizována násilným jednáním pachatele
 3. Cílem článku je upozornit čtenáře na některé změny v právní úpravě odpovědnosti za trestné činy proti životnímu prostředí a pojednat o případném střetu odpovědnosti za trestné činy a správní delikty, zejména pokud deliktní jednání poškozuje části přírody chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny
 4. představují samostatné trestné činy (např. hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny dle ustanovení § 355 trestního zákoníku), za něž lze uložit přísnější sankci než v případě, že by jednání bylo podřazeno pod skutkovou podstatu prostého trestného činu
 5. HLAVA I TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ Díl 1 Trestné činy proti životu § 140 Vražda (1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let. (2) Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let. (3) Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo.
 6. Jestliže má dlužník závazky vůči řadě věřitelů a není v jeho reálných možnostech, aby všechny splnil, je v úpadku (insolvenci).. V případě, že by se použily běžné prostředky uplatnění pohledávek věřitelů, vedlo by to k upřednostnění věřitele, který je v předstihu, či je ekonomicky silnější
 7. v roce 2010 trestné činy celkem: 451 stíhaných násilné trestné činy: 75 stíhaných. v roce 2011 trestné činy celkem: 600 stíhaných násilné trestné činy: 96 stíhaných. Nezletilí jsou děti od 1 do 14 let, mladiství jsou od 15 do 18 let, někdy policie do mladistvých počítá i devatenáctileté.. Zdroj: Středočeská policie a průzkum, který má MF DNES k dispozic

Trestné činy proti životu a zdraví - str. 36 2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 38 3. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti - str. 40 4. Trestné činy proti rodině a dětem - str. 42 5. Trestné činy proti majetku - str. 4 Trestné činy. kontakt: Respondeo, z. s. Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk IČO: 266 31 628 tel.: 325 511 148 mobil: 737 104 928 e-mail:. V ČR jsou body ud ělovány řidi čům za p řestupky a trestné činy, které jsou zakotveny v t ěchto zákonech: zákon č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů a zákon č Trestné činy v Brně Metodologie Brno je druhé největší město České republiky, které se vzhledem ke své velikosti potýká i s vyšší koncentrací sociálně patologických jevů Za trestné činy spáchané v čase krízovej situácie, teda núdzového stavu, možno uložiť prísnejšie tresty. Koronavírus na Slovensku: Pribudli stovky nakazených, celkový počet prípadov sa blíži k 13 500

(trestné činy skrátenia dane, neodvedenia dane, či nezaplatenia dane), tak je potrebné pripomenúť, ţe s účinnosťou od 01.01.2013 došlo k podstatným zmenám pri dani z príjmov a to konkrétne v sadzbách dane. Pri dani z príjmov ohľadne fyzických osôb došlo k zavedeniu progresívneh Hlava IX Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (§ 309-322) Hlava X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (§ 323-368) Hlava XI Trestné činy proti branné povinnosti (§ 369-374) Hlava XII Trestné činy vojenské (§ 375-399 Itálie - policie, trestné činy, přestupky. Policie v Itálii a nejčastější trestné činy. Napsal MUDr. Zbyněk Mlčoch dne 25. říjen 2016. V kategorii Italská policie a nejčastější trestné činy. V Itálii existuje několik policejních složek a jejich pravomoci jsou přísně rozdělené. Guardia di finanza řeší případy. Zjištěné trestné činy. Násilné činy?-Mravnostní činy?-Krádeže vloupáním?-Krádeže prosté?-Ostatní majetkové činy?-Ostatní činy?-Zbývající činy?-Hospodářské činy?-Vojenské činy?-INDEX KRIMINALITY ?-0-200; 201-300; 301-400; 401-500; 501-60 Uvedené trestné činy podle § 378, § 379, § 380, § 382 a § 384 TrZ mohou být spáchány vojáky a - jak vyplývá ze znění § 399 TrZ - první tři z uvedených trestných činů (§ 378, § 379, § 380) i příslušníky bezpečnostních sborů. Vojákem se podle § 114 odst. 4 TrZ rozum

Přestupky a trestné činy - cspsd

 1. trestné činy proti lidské důstojnosti. krádeže. terorismus. politické trestné činy. nucená práce.
 2. Trestné činy v doprave. Publikované: 25. 10. 2014, čítané: 4390 krát. JUDr. Peter Šamko sudca Krajského súdu v Bratislave Tres­tná čin­nost v dop­ravě - hmotněpráv­ní část - vy­bra­né otáz­ky
 3. Přímo ve Znojmě páchají lidé trestné činy nejčastěji v noční době. V posledních letech stále narůstá počet násilných trestných činů ve městě. Toto číslo ovlivňuje především nárůst trestných činů porušování domovní svobody, sdělil preventista Městské policie Znojmo Petr Hladký
 4. Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským geonomem §164 Neoprávněné odebrání tkání a orgánů §165 Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány §166 Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplat
 5. LOUPEŽE, PŘEPADENÍ, ÚTOKY, TRESTNÉ ČINY, DROGY, DOPRAVNÍ NEHODY, NÁSLEDKY POŽITÍ ALKOHOLU . Krimi zprávy. Plzeňské i krajské krimi zprávy - vždy aktuálně na zpravodajském portálu plzen.cz. Rybář nechal otevřené okénko u auta. Přišel o vybavení za více než 80 tisíc
 6. LOUPEŽE, PŘEPADENÍ, ÚTOKY, TRESTNÉ ČINY, DROGY, DOPRAVNÍ NEHODY, NÁSLEDKY POŽITÍ ALKOHOLU . Krimi zprávy. Plzeňské i krajské krimi zprávy - vždy aktuálně na zpravodajském portálu plzen.cz. Dárky v autě přilákaly zloděje

Mapa kriminalit

Tab. 1 Zjištěné trestné činy v Jihomoravském kraji v letech 1991 až 2007 Pro hodnocení trendu vývoje kriminality se nabízí srovnání dvou období - období let 1991 až 2000 a období roku 2000 až 2007. Rok 2000 je tedy mezníkem, v prvním období je rokem konečným a počátečním pro druhou etapu Doporučená témata mezi výsledky: . trestné činy (396) trestní právo (117) kriminalita (107 trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Trestné činy osoby směřující proti majetku výslovně porušení zakotvená ústavní práva na ochranu osobnostních práv, jako je zdraví, čest, ochranu základních lidských práv, jako je právo vlastnit apod. Kdežto trestné činy verbální jsou trestné činy, které znamenají zneužití existujícího ústavního práva, jak.

Trestný čin - Iurium Wik

trestné činy proti lidské důstojnosti. padělání a pozměňování veřejné listiny. vraždy. majetkové trestné činy. trestné činy z nenávisti

Kauza Homolka pokračujeOkresní soud v Opavě – WikipedieNetolismus a další stinné stránky internetu – NovinkyEurokódexPred 15 rokmi vyvraždili v Dunajskej strede desať členovTopky
 • Duální baterie.
 • Ochranné sklo na tablet 10.
 • Průměrná mzda zdravotní sestry 2019.
 • Country písničky akordy.
 • Penta gym praha.
 • Karob kaufland.
 • Jak zabavit nemocné dítě.
 • Pdf translator online free.
 • Ikony na pračce lg.
 • Mladá fronta.
 • Profil xbox.
 • Pet pieta.
 • Pravidla volejbalu test.
 • Life like.
 • Jak vyrobit kostým dýně.
 • Spartacus prequel.
 • Etesty2.mdcr 2018.
 • Hry pro děti s omj.
 • Krahujec silueta.
 • Čche rjong he.
 • Sor zkratka.
 • Jak vyčistit těsnící gumu v pračce.
 • Mars opportunity.
 • Výrobník tříště bazar.
 • Kvasinky na mandlích.
 • Zelená čočka zdraví.
 • Chlorofyl účinky.
 • Jak zit s ocd.
 • Mainská mývalí kočka péče o srst.
 • Bedla vlnatá.
 • I divadlo pro deti.
 • Elektrický sporák bazar.
 • Hornbach lara.
 • Entropie biologie.
 • Bambus do koupelny.
 • Syfilis obrazek.
 • Bubnová sekačka pottinger.
 • Mladá fronta.
 • Krahujec silueta.
 • Rychlost letadla ryanair.
 • Vysoká škola programování.